Vision och mål | Inlandsbanan

Vision & Mål

Vi arbetar med en stark vision och högt uppsatta mål

 

VisioN

Vår vision är att vara en dragkraft som utvecklar inlandet

Prioriterade Mål

Sedan Inlandsbanan anlades har målet varit att integrera banan med det nationella järnvägssystemet

Siktet är inställt på att inta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten. Våra prioriterade mål är:

 Inlandsbanan ska ha svensk normalstandard integrerat med anslutande järnvägsnät

I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden för den största tillåtna axellasten 22,5 ton. Inlandsbanan har en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. Alltså mer än 70 procent av Inlandsbanan har standardbärighet. För övriga 30 procent är den största tillåtna axellasten 20 ton. En höjning av bärigheten till 22,5 skulle möjliggöra effektiv godstrafik på hela banan. Höjningen skulle också underlätta integreringen till det nationella järnvägsnätet.

 Inlandsbanan bidrar till landsbygdsutveckling genom året runt-trafik

Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i inlandet.

1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas nu förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

 Inlandsbanan verkar för lägre miljöbelastning

Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan dels för vår egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ för transport av gods och passagerare, dels för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå. Vårt mål är att den egna trafiken på Inlandsbanan ska vara fossilfri år 2020.

Genom differentierade trafikavgifter ska även övriga trafikföretag på Inlandsbanan motiveras att köra fossilfritt.

 Inlandsbanan prioriterar trafiksäkerhet

För Inlandsbanan är säkerhet och risktänkande av högsta prioritet vilket också är grunden till hållbar utveckling. För Inlandsbanan handlar säkerhet både om trafiksäkerhet och arbetsmiljö då vi anser att dessa är starkt ihopkopplade för oss.

 Ökad kännedom om Inlandsbanan

En förutsättning för en framgångsrik utveckling av Inlandsbanans verksamhet är att det finns en grundläggande kännedom hos viktiga intressenter inom riksdag, regering, myndigheter, kommuner, kunder, resenärer och näringsliv. Målet innefattar en fortsatt utveckling och vidgad kunskap om Inlandsbanans verksamhet och möjligheter.

 Inlandsbanan - en attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för att Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter till utveckling och stimulerande arbetsuppgifter. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild.