Hållbarhetspolicy

Inlandsbanan arbetar för en hållbar utveckling i Sveriges inland

Vårt hållbarhetsarbete

Inlandsbanans hållbarhetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom koncernen.

För oss är hållbarhetsarbetet en viktig faktor i vårt vardagliga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra verksamheter. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyras i samtliga processer i koncernen.

Inlandsbanan har siktet inställt på att ta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Järnvägen är ett hållbart transportmedel och det är vi stolta att bidra till. Vi verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare samt attrahera ny arbetskraft till branscherna vi verkar i.

 

Hållbarhetspolicy

Inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete. Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar med ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen. Vi säkerställer att lagstiftning och andra bindande krav som gäller för verksamheten efterlevs, samt har god ordning och ett strukturerat arbetssätt.

Hållbarhetsansvar
Vi verkar för en stabil hållbarhetskultur där alla medarbetare tar socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvar. Alla medarbetare har ansvar över att hållbarhetsarbetet genomsyras i hela verksamheten. Vi planerar vårt hållbarhetsarbete i verksamhetsplaneringen där de aktiviteter som fastställs ska uppfylla hållbarhetsaspekterna och vi redovisar resultatet tillsammans med årsredovisningen.

Klimatneutral verksamhet
Vi verkar för att skydda miljön och arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan där huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen och på sikt ha en klimatneutral verksamhet. Vi arbetar även aktivt med att öka vår miljöprestanda genom ett systematiskt miljöarbete enigt PDCA-cykeln och enligt ISO 14001 standarden för att uppnå ständiga förbättringar. Vi tar vårt miljömässiga ansvarstagande genom att använda naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt som inte äventyrar de planetära gränserna, främja ett livcykeltänk när vi förvaltar och utvecklar banan, begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter samt ha en ansvarsfull avfallshantering där avfallet minimeras och ses som en resurs för återanvändning och återvinning.

Kunskap och engagemang skapar möjligheter
Genom utbildning och information är våra medarbetares kompetens och engagemang på en hög nivå vilket tas tillvara på och sprids både internt och externt. Vi integrerar gärna vårt klimat- och miljöarbete med såväl andra branschaktörer som myndigheter, näringsliv och intressenter. Genom samarbeten bidrar vi till ökade möjligheter att nå både våra egna mål men även nationellt -och internationellt uppsatta klimat -och miljömål.

Hållbar och attraktiv arbetsplats
Internt arbetar vi även för att organisationen ska vara en attraktiv arbetsplats genom att vara kreativa, stolta, trovärdiga och respekterande och ser det som en självklarhet att erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor som berörs av vår verksamhet. Vi använder ekonomisk och mänskligt kapital på ett effektivt vis och verkar för att öka andelen externa intäkter som ger mervärde för den sociala- och ekonomiska hållbarheten.

Vår vision är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet.

Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en central del till att visionen ska uppnås och vi är ödmjuka inför det ansvarstagande det medför.

 

Anette Iversen

Hållbarhetschef
Telefon:
070-212 53 99
Profile picture for user anette.iversen@inlandsbanan.se

Inlandsbanan verkar för lägre miljöbelastning

Inlandsbanans mål är att den egna verksamheten inte generera några nettoutsläpp av växthusgaser 2030. Vi arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan. Huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen med siktet inställt på att ha en klimatneutral verksamhet.

Läs mer om våra mål


Miljöcertifiering – en del av Inlandsbanans bidrag för att nå de globala hållbarhetsmålen

Det är viktigt för oss att våra kunder vet att vi bedriver ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. Vi ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vårt miljöarbete.

Hela koncernen Inlandsbanan, inkluderat dotterbolagen Inlandståg AB och Destination Inlandsbanan AB är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14 001. Det är en viktig del av koncernens hållbarhetsarbete och centralt för att nå visionen att vara en dragkraft som utvecklar inlandet.