Järnvägsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning

Här kan du läsa om järnvägsnätsbeskrivningen, klicka på respektive år i menyn eller på denna sida för att läsa mer.

Järnvägsnätsbeskrivningen har upprättats efter samråd med berörda parter och beskriver den sträcka IBAB förvaltar, de villkor som gäller för tillträdet samt information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. IBAB ansvarar för informationen i denna järnvägsnätsbeskrivning. Denna järnvägsnätsbeskrivning ingår som en del i ingånget Trafikeringsavtal och reglerar avtalsförhållandet mellan parterna.

Här hittar du Järnvägsnätsbeskrivningen för 2021


NST-2214-v.1 Järnvägsnätbeskrivning T22

Sammanfattning
Denna järnvägsnätsbeskrivning har upprättats efter samråd med berörda parter och beskriver den sträcka IBAB förvaltar, de villkor som gäller för tillträdet samt information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. IBAB ansvarar för informationen i denna järnvägsnätsbeskrivning. Denna järnvägsnätsbeskrivning ingår som en del i ingånget Trafikeringsavtal och reglerar avtalsförhållandet mellan parterna.


Avvikelsemeddelande 1 JNB 2021 - Trafikbegränsningar för vägbro Lövliden. (2020-12-02)

Sammanfattning
På vägbron strax norr Vilhelmina (km 247+965—247+989) över vägen mot Saxnäs/Borgafjäll har avsevärda skador i betongen konstaterats. Infrastukturavdelningen har beslutat att sätta ner hastigheten över bron till 20 km/h och bärigheten till Stax 15 ton. Ytterligare tekniska undersökningar kommer att göras i närtid för att utröna hela omfattningen av skadorna. Vi har hittills kunnat konstatera att skadorna är omfattande och kommer att föranleda ombyggnation av stora delar eller till och med av hela bron. Dessa stora ombyggnationer kommer inte att hinnas göra före vinterns inträde utan kan tidigast påbörjas sommaren 2021. IBAB kommer att utreda om tillfälliga bärighetshöjande åtgärder kan vidtas intill nästa sommars ombyggnation av bron.