Hållbar persontrafik i Sveriges inland

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom ökad tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning. Den övergripande målbilden är att Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i inlandet, året runt.

Ett av Inlandsbanans ägardirektiv är att aktivt medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.

Vårt mål är att 2028 tillhandahålla en hållbar, säker, pålitlig, tillgänglig och ekonomiskt attraktiv interregional kollektivtrafik på järnväg i Sveriges norra inland. Med ett primärt fokus på människornas, näringslivets och besöksnäringens behov i de berörda regionerna.

Med Inlandsbanans befintliga och fungerande infrastruktur tillsammans med moderna tillgänglighetsanpassade fordon ser vi många samhällsvinster med en överflyttning av interregional kollektivtrafik från väg till järnväg. Där snabbare restider, säkrare resor och lägre miljöbelastning är några av argumenten som skapar goda möjligheter för ett hållbart resande i Sveriges norra inland.

 

Bakgrund

Den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan upphörde 1992 och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Trafikverket har avtal med regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de tre nordligaste länen om busstrafik Mora- Gällivare. Trafiken bedrivs som två separata upplägg norr och söder om Östersund, linje 45 samt 46.

 


Aktuella rapporter och utredningar Kopplat till projektet
Till publikationer >>

 

 

Hanna Falkeström

Projektledare
Telefon:
070-277 08 07
Profile picture for user hanna.falkestrom@inlandsbanan.se
Vi ser många positiva samhällseffekter vid en överflyttning
Snabbare restid
Säkrare resor
Lägre miljöbelastning
Ökad jämställdhet och jämlikhet 
Regional attraktionskraft
Regionförstoring
Ökad tillgänglighet
Användbar restid
Attraktivare resor till våra inlandsdestinationer