Ökad bärighet

Vi vill utveckla Inlandsbanans transportkapacitet

Inlandsbanan skapar kapacitet för järnvägen i Norrland

För att Inlandsbanan ska vara en integrerad del av det svenska järnvägssystemet och vara ett realistiskt och självklart alternativ för järnvägstransporter i Sveriges inland så måste utvecklingen av infrastruktur och erbjudna tjänster gå i takt med marknadens behov.

Vi vill utveckla Inlandsbanans transportkapacitet. Ökade resurser skulle gynna näringslivet i inlandsregionen men också det nationella järnvägsnätet eftersom att den kapacitetsbrist som finns inom järnvägen idag skapar ekonomiska förluster och är ett hot mot tillväxten. Med ökad kapacitet kan stora transportsystem flyttas från Stambanan till Inlandsbanan. Frigjord kapacitet på Stambanan kan snabbt bidra till överflyttning från väg till järnväg. 

Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva verksamheterna. De kapacitetsproblem som idag råder i det svenska järnvägsnätet påverkar därmed konkurrenskraften negativt. En upprustad Inlandsbanan innebär ett kraftigt kapacitetstillskott till transportsystemet i norra Sverige.

Otto Nilsson

Vd
Telefon:
070-640 27 99
Profile picture for user otto.nilsson@inlandsbanan.se

Robustare transportsystem

Nyttja Inlandsbanan för att planera effektivare underhåll

Behovet av såväl planerade som oplanerade omledningar har visat sig öka under senaste åren, och med hänvisning till de stora underhållsbehov som finns på omkringliggande järnvägar, kommer detta behov fortsätta att öka även kommande år.

Inlandsbanan kan användas för omledning för att skapa tider i spår för underhåll på andra banor. Vi ser stor potential att större underhållsåtgärder på järnväg i norra Sverige kan utföras betydligt effektivare om Inlandsbanan används för omledning. Utöver rena kostnadsbesparingar i underhållet finns det också stora samhällsekonomiska vinster av att trafiken kan flöda även om en större insats görs på en specifik järnvägsanläggning.  

En utveckling och satsning på Inlandsbanan:

  • bidrar till samhällsekonomiska vinster genom ökad möjlighet att göra planerat underhåll

  • medför att drift- och underhållsarbeten kan göras säkert och utan att störning i transportsystemet

  • skapar snabb tillförsel av järnvägskapacitet och minskat antal tågförseningstimmar

  • minskar den ekonomiska konsekvensen vid tågstopp