Uppförandekod

En del i vårt arbete för en attraktiv arbetsplats

OM Uppförandekod

Som en del av vår attraktiva arbetsplats har vi inom koncernen tagit ställning till hur arbete ska utföras för att gynna dels vår egen verksamhet men också samhället i stort. Vi strävar efter att skapa mervärde för våra medarbetare, kunder, leverantörer och ägare samtidigt som det vi åstadkommer ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Uppförandekoden innehåller regler och principer för hur vi bedriver vår verksamhet men beskriver inte varje faktisk situation som kan uppstå. Vår uppförandekod är framtagen för att säkerställa vilka riktlinjer vi utgår ifrån för att vi på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt ska bedriva vår verksamhet. Vår uppförandekod ska vägleda oss i hur vi arbetar och är till för alla medarbetare inom koncernen.

 


 

Affärsetik och affärsprinciper

Inom koncernen följer vi de lagar, regler och förordningar som är gällande på arbetsmarknaden och där vi är verksamma. Vi bedriver ett arbete där vi inte accepterar korruption, mutor eller utpressning och vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet genom att föra en konkret redovisning och ekonomiska transaktioner. Vi efterlever konkurrensrättsliga lagar genom att agera sunt vid anbud, offert, upphandling och inköp.

 

Etik och moral

Etik och moral är två begrepp som i vardagligt tal flyter ihop. Moral betecknas oftast som det omedvetna, värderingar som ligger till grund för vårt faktiska handlande, medan etik kan förklaras som medvetengjord moral. De som är stolta över sin organisation och vad den uträttar är mer benägna att vidmakthålla en god moral.
I vår koncern behandlar vi varandra med respekt, alla ska behandlas lika, vi bör göra gott mot varandra och vi har en plikt att inte skada varandra fysiskt eller psykiskt. Att förvalta koncernen Inlandsbanans etik ligger i vårt medarbetaransvar.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Inom koncernen prioriterar vi en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare genom systematiskt arbetsmiljöarbete med mål att främja medarbetarnas hälsa och välmående, förhindra olyckor, skador och sjukdom. Vi tar ansvar för vår egen och andras säkerhet – åtgärdar eller rapporterar risker och påtalar beteenden som utgör säkerhetsrisker samt ser till att alla har rätt utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Vi arbetar för att alla ska behandlas lika då alla människors lika värde är en självklarhet. Vi ska se till att alla som arbetar inom koncernen omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vid rekrytering bedömer vi talang, färdighet och erfarenhet kopplat till väl utarbetade behovsanalyser och kravprofiler.

Vi har noll tolerans mot alla former av särbehandling, mobbing och trakasserier och kräver, som en del av medarbetaransvaret i anställningen, att den eller de som uppmärksammar detta följer våra interna rutiner för rapportering.

Vi accepterar inte barnarbete. Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Medarbetare under 18 år ska särskild skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet. Vi accepterar inte tvångs- och skuldarbete, allt arbete inom koncernen Inlandsbanan ske på frivillig grund. Arbetstagare ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass och illegal arbetskraft får inte användas.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet och accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet. Alla medarbetare har rätt att söka vägledning och stöd i alla anställningsrelaterade frågor från erkända fackförbund och organ för arbetstagarrepresentation.

Vi värnar om skäliga anställningsvillkor vilket för oss innebär att vi inte accepterar att anställningsvillkoren underskrider nationell och lokal lagstiftning. Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.

 

MILJÖ

Koncernen Inlandsbanan värnar om klimat och miljö och har genom bolagsmål aktiviteter som ska resultera till att vi på järnvägen inte genererar några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöpåverkan genom att ställa krav på våra affärspartners och efterlevnad av internt framtagna klimatprogram. Vi följer de miljökrav och miljömål som finns genom miljöskyddslagar.

 


 

Visselblåsarfunktion

Vår förhoppning är att de interna rapporteringskanalerna;  dialog med närmaste chef, chefens chef eller annan relevant funktion, så som HR eller ekonomiavdelningen ska vara till hjälp i ärenden som rör vår verksamhet. Om dessa kanaler inte anses lämpliga eller bedöms vara möjliga att använda, finns funktionen för visselblåsning för rapportering av misstanke om missförhållanden och allvarliga oegentligheter begångna av en person i ledande ställning. Rapportering av missförhållanden som strider mot EU:rätt, svensk lag eller som är av allmänt intresse kan rapporteras anonymt enligt lag.

För att komma tilL RESPEKTIVE BOLAGS visselblåsfunktion följer du nedan länkar: 

 

Uppförandekod inlandsbanan