Vision & Mål

Vi arbetar med en stark vision och högt uppsatta mål

VisioN

en dragkraft som utvecklar inlandet

Prioriterade Mål

Sedan Inlandsbanan anlades har målet varit att integrera banan med det nationella järnvägssystemet

Siktet är inställt på att inta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten.  Några av våra prioriterade mål är:

 att Inlandsbanan blir en prioriterad godskorridor samt integrerad med anslutande järnvägsnät

Att investera i infrastrukturen är viktigt för att underlätta en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till att exempelvis stambanan kan avlastas. I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden för den största tillåtna axellasten 22,5 ton. Inlandsbanan har en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. En upprustning av Inlandsbanan och en höjning av bärigheten till 22,5 skulle möjliggöra effektiv godstrafik på hela banan. Höjningen skulle också underlätta integreringen till det nationella järnvägsnätet.

 Att Inlandsbanan bidrar till ökad tillväxt i Inlandet genom ökad gods- och persontrafik på hela banan

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften och svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter. En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. En ökad trafik på Inlandsbanan bidrar också till en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i inlandet.

1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

 Att den verksamhet som Inlandsbanan genererar inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Genom att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling. Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöfrågan, dels för vår egen attraktionskraft genom att kunna erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ för transport av gods och passagerare, även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter pågår en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %.

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft även inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.

 Inlandsbanan prioriterar trafiksäkerhet

Inlandsbanan är ett transportföretag där säkerhet har högsta prioritet och ska genomsyra allt vi gör. För Inlandsbanan är säkerhet och risktänkande av högsta prioritet vilket också är grunden till hållbar utveckling. För Inlandsbanan handlar säkerhet både om trafiksäkerhet och arbetsmiljö då vi anser att dessa är starkt ihopkopplade för oss.

 Inlandsbanan - en attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för att Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter till utveckling och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att möta omvärldens krav. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild.

 

inlandsbanans tåg