I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
06 sep - 2019

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Den här debattartikeln som publicerades på Miljö&Utvecklings hemsida 4 september 2019. Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer, skriver fyra debattörer.

”Gör Inlandsbanan fossilfri - utan kontaktledning"

I rollen som ledande miljönation står Sverige inför en svår utmaning: hur ska utsläppen från transportsektorn kunna minska för att möta Agenda 2030, utan att man samtidigt skär ner på den godstrafik som föder Sverige?

De förslag på åtgärder som hittills har presenterats avser företrädelsevis elektrifiering av väg och en mer effektiv lastbilstransport. Det räcker dock inte. Sverige måste även utveckla järnvägen. Ett stort teknikgenombrott i det här avseendet är att anpassa dieseltåg till vätgasdrift. Detta tekniksprång skulle ha stor potential för svenskt hållbarhetsarbete.

Tio miljarder kronor

En första fördel med den här utvecklingen är kostnaden. En teknisk utredning visar att det skulle kosta cirka tio miljarder kronor att elektrifiera järnvägen Inlandsbanan från Kristinehamn till Gällivare, en sträcka på knappt 130 mil, för att göra dess godstransport helt fossilfri.

Det är ett stort och kostsamt projekt, och eftersom det skulle ta resurser från övriga infrastruktursatsningar är det inte troligt att det skulle genomföras i närtid.

Om dagens diesellok istället konverterades till vätgasdrift skulle dagens järnväg kunna användas i nuvarande utformning, och transporterna bedrivas helt utan koldioxidutsläpp. Framgångsexempel kan finnas i Tyskland, som under hösten lanserade världens första vätgasdrivna passagerartåg, och i Storbritannien, som nyss konverterade ett tidigare dieselpassagerartåg till vätgasdrift. Nu är det dags för Sverige att se över möjligheten för vätgasdriven godstransport.

Ökad tillförlitlighet

En andra fördel med att ställa om den dieseldrivna järnvägstransporten till vätgasdrift skulle vara robusthet och tillförlitlighet. För att järnväg ska vara attraktiv för svensk industri måste den kunna köras felsäkert och i tid. Att elektrifiera järnvägen med hjälp av kontaktledningar utmed spåren minskar inte risken för störningar.

Många komponenter kan i ett sådant system haverera. Kontaktledningar är ömtåliga, vilket skapar problem för tung godstrafik som behöver robusta system.

Genom att istället omvandla dagens dieseldrivna lok till vätgasdrift skulle trafiken kunna föras utsläppsfritt och på samma felsäkra sätt som med dagens dieselmotorer. Kontaktledningsbrott skulle därmed vara ett minne blott.

Svensk vätgas 

Slutligen skulle omställningen till hållbar, vätgasdriven godstransport ha fördelar för den svenska energimarknaden. Sverige har goda förutsättningar att producera egen vätgas genom vind- och vattenkraft, vilket finns i överflöd i Norrland.

En satsning på vätgasdriven järnväg skulle därmed samtidigt gynna industri och svenskt klimatarbete och skapa arbetstillfällen över Sverige.

Det här skapar förutsättningar för hållbar tillväxt – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  Som en extra bonus får vi en ny exportprodukt genom denna omställning: många är de länder där merparten av godstransporterna sker med diesellok och i dessa länder har man dessutom den största energikällan av dem alla – solen.   

Modern miljöteknik är lösningen

Sverige har förutsättningar att på samma gång vara en förebild inom hållbarhetsarbete och en industrination med ett effektivt transportnät. En permanent världsutställning med framtidens export i modern miljöteknik.

För att lyckas behövs modiga politiker som vågar se till nya tekniska lösningar och som kan implementera dem i en svensk kontext. Ett första steg i denna nationella ambition vore att i regleringsbrevet till Trafikverket ge instruktion om att medverka i ett pilotprojekt tillsammans med Inlandsbanan. Vi är redo och villiga att vara statens partner i detta storskaliga pilotprojekt.

Katarina Nyberg Finn, ordförande för Inlandsbanan
Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige
Björn Westerberg, vd för BTO Tågoperatörerna

Du hittar också debattartikeln här på Miljö & Utveckling

timmertransport Inlandsbanan Inlandståg