Utvecklingen av infrastrukturen Inlandsbanan går vidare

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Modern motorvagn på Inlandsbanan

Utvecklingen av infrastrukturen Inlandsbanan går vidare

Inlandsbanan AB står inför flera utmaningar när det gäller infrastrukturprojektet som avser upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Det arbete som hittills gjorts visar att det är fullt möjligt att inom en relativt kort tid skapa en järnvägslänk till nytta för inlandet och hela Sverige.

 – I Norrland är det en extrem kapacitetsbrist som flera kunder på järnvägen vittnat om. Lägg till faktumet att det bara finns ett spår och inget alternativ vid eventuella stop på trafikverkets bana, så kallad redundans. Marknaden är i akut behov av mera kapacitet och tillförlitlighet till järnväg, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Löpande dialog förts med Trafikverket för att diskutera infrastrukturprojektet och inte minst med koppling till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, där bristerna, som projektet kan vara lösningen på, tydligt finns upptagna.

Sex prioriterade samhällsutmaningar

Trafikverket har uppdraget att redovisa hur planförslaget beaktar de sex prioriterade samhällsutmaningar som regeringen beskriver i planeringsdirektivet. Inlandsbanans infrastrukturprojekt svarar upp till samtliga sex utmaningar:
 

Ställa om till ett av världens första fossilfria välfärdsländer – Att förbättra järnvägsinfrastrukturen Inlandsbanan möjliggör en överflyttning av tunga miljökrävande transporter till järnväg. För att Sverige ska kunna utveckla en växande bioekonomi och bli ett fossilfritt land behövs ett fungerande transportsystem för skogsnäringen, för att kunna utvinna bioenergin som finns lagrat i skogen. 1/3 av svensk skogsråvara växer i direkt anslutning till banan.
Självklart ska tågtrafiken på Inlandsbanan ske med fossilfria drivmedel.
 

Investera för ett ökat bostadsbyggande – I inlandets städer sker en positiv bostadsutveckling samtidig så skapar en väl utbyggd infrastruktur med modern persontrafik en större arbetsmarknadsregion. Det ger fler möjligheten att pendla till en attraktiv arbetsmarknad och bidrar till att minska avbefolkningen av landsbygden.
Genom en rustad bana kan dessutom byggmaterial, som exempelvis makadam, transporteras från gruvnäringen i norr till Mälardalen där behovet är störst.
 

Förbättra förutsättningar för näringslivet – Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Inlandsbanan, i upprustat skick, skapar förutsättningar för tillväxt i besöksnäringen. En upprustning skulle öppna för mer person- och godstrafik och även vara vital för basnäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin.
 

Förstärka sysselsättningen i hela landet – Inlandsbanan går genom en tredjedel av Sverige och bidrar stort till destinationsutvecklingen. Besöksnäringen skapar årligen hundratusentals jobb, inte minst för de som ska in på arbetsmarknaden.
 

Ta höjd för och nyttja digitaliseringens effekter – I samband med en upprustning, finns även möjligheten att gräva ned fiber längs den 110 mil långa banan samtidigt som kabel för trafikledningen av Inlandsbanan dras. Detta skapar mer kapacitet och redundans för fibernätet. Här får hela inlandet en modern uppkoppling för framtiden. Det skapas även stora möjligheter för distansoberoende tjänster vilket kommer ge företagsetableringar och fler arbetstillfällen.

Bidra till ett inkluderande samhälle – Tågresandet i Sverige har fördubblats på kort tid och allt fler väljer att inte ta körkort. Ett tillgängligt och modernt transportsystem skapar förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad för inlandet och för ett inkluderande samhälle samt har stor betydelse för social hållbar integration och social rättvisa.
 

finansiering

När det gäller stora investeringar är det ett krav från ägarna att ledningen tar ett brett perspektiv på möjlig finansiering. Därför undersöker Inlandsbanan möjligheten till lånefinansiering av projektet som ett alternativ.

En förutsättning för att kunna lånefinansiera projektet är att nuvarande ägare, 19 kommuner längs banan, kan hållas utanför finansieringen dvs inte gå i borgen för något lån eller på annat sätt ta risker med ett projekt i miljardklassen.
 

 –Fördelen med att lånefinansiera projektet skulle kunna vara att det dels är kompatibelt med bolagets nuvarande avtal med staten samt att med större trafikintäkter från en modern bana skapas större möjligheter att utveckla persontrafiken i inlandet, säger Peter Ekholm.

Oavsett finansieringsalternativ krävs ett stort engagemang från staten som ägare av infrastruktur i Sverige.
– Eftersom vårt projekt kan kopplas till samtliga sex samhällsutmaningar så borde intresset vara stor från samhället för en rustning av banan. Inlandsbanan är en dragkraft som utvecklar inlandet, säger Peter Ekholm.

Vad händer nu?

30 november går remisstiden ut för Trafikverket förslag till nationell transportplan. Trafikverket väntas få en politisk signal att de tillsammans med Inlandsbanan AB ska avsätta tid för att strukturera upprustningsprojektet mer i detalj.

 – Vi har en spännande tid framför oss de närmaste månaderna att tillsammans med regeringens huvudförvaltare Trafikverket ta fram avgörande beslutsmaterial för politikerna. Det här är en unik möjlighet för en levande landsbygd, säger Peter Ekholm.