I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
23 jun - 2014

Järnvägens möjligheter

Aldrig tidigare har så mycket och så många transporterats på järnväg. Ökningen visar på möjligheterna för den svenska järnvägen såväl som vikten av en bra och stark infrastruktur för både gods- och persontrafik genom hela landet.

Det pratas ofta om problemen inom den svenska järnvägen, om underhållsskulder, förseningar och brister. Dessa saker är viktiga att ta upp och genom att åtgärda dem skulle järnvägen och den svenska infrastrukturen blomstra men det finns också en annan sida av myntet, nämligen möjligheterna och de positiva effekterna av att använda järnvägen.

Genom att flytta tunga transporter från väg till järnväg minskas transporternas utsläpp och den negativa miljöpåverkan som de medför samtidigt som vi ökar landets trafiksäkerhet.

Just denna omställning av attityder - att gå ifrån att fokusera på problem till att börja se och ta tillvara på möjligheterna - var en hemläxa som den internationella grupp tågoperatörer som deltog på HLFM-mötet i Stockholm fick med sig hem. HLFM är ett årligt återkommande evenemang där tågoperatörer från hela Europa möts för att diskutera järnvägens framtid.
 
Genom att vi som är verksamma inom järnvägsbranschen tar fram strategier, konkreta åtgärder och förslag till våra makthavare och beslutsfattare så har de ett bra underlag att utgå ifrån när de ska ta beslut om svensk infrastruktur och järnvägens framtid.
 
Vi på Inlandsbanan har tagit fasta på detta och här nedan presenterar vi tre förslag som skapar möjligheter för såväl järnvägens framtid som den regionala utvecklingen i Sveriges inland:

1. Höja bärigheten till 22,5 ton stax

  • Behovet av såväl planerade som oplanerade omledningar har visat sig öka under senaste åren, och med hänvisning till de stora underhållsbehov som finns på omkringliggande järnvägar, kommer detta behov fortsätta att öka även kommande år.
  • Inlandsbanan skulle genom en bärighetshöjning vara en ännu bättre samarbetspartner till Trafikverket och de delar av näringslivet som är beroende av järnvägen.
  • En höjning skulle även utöka affärsmöjligheterna genom att fler operatörer kan nyttja banan och bredda såväl kundstocken som kundgrupperna som en tids- och kostnadseffektiv samverkanspartner, vilket i sin tur bidrar till en utveckling av inlandet, både samhällsutvecklingen i form av arbetstillfällen och till näringslivet samt dess utveckling.

2. Öppna tvärbanan mellan Arvidsjaur – Jörn

  • En öppning av tvärbanan skulle underlätta för planerade och akuta omledningar, vilket kan bidra till att minska den underhållsskuld som idag finns på den norra stambanan.
  • Skapa en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens industrier och resten av landet.
  • Möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.

3. Öppna lastnings- och lossningsterminaler, var tionde mil längs Inlandsbanan.

  • Det finns 110 mil tillgänglig järnväg i det mest råvarutäta området i Sverige. Genom att öppna terminaler för lastning och lossning kan vi nyttja den transportkapacitet som Inlandsbanan har och ta tillvara på den råvara som finns och de industrier som verkar i regionen kan utvecklas och skapa fler arbetstillfällen.

Hanna Falkeström
vice vd & administrativ chef,  Inlandsbanan