God hälsa & välbefinnande

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

God hälsa och välbefinnande

Säkerhet

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet. Vår verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans mål är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. För att säkra framtidens kompetensförsörjning både att behålla medarbetare och rekrytera den nya generationen måste koncernen aktivt erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och hälsosam arbetsplats.

Resultat säkerhetskulturindex
Den årliga undersökningen av säkerhetskulturen för 2019 blev något fördröjd på grund av tekniska bekymmer och genomfördes därför i början av år 2020. Säkerhetsindex för koncernen sjönk från 3,4 år 2018 till 3,2 för 2019. De operativa enheterna med medarbetare i säkerhetstjänst håller stabil nivå med en viss ökning medan de administrativa enheterna upplever något lägre säkerhetskultur.

Under 2019 har sex olyckor inträffat på Inlandsbanan. Tre urspårningar varav en orsakad av skada på järnvägsspåret på grund av högt flöde av vårflod. Två av olyckorna var personolyckor med smärre skador, en halkolycka och en olycka där en person klättrat mellan stillastående vagnar på bangård och ramlat. En olycka var en lätt brandutveckling i ett stillastående fordon. Inlandsbanan AB har som övergripande trafiksäkerhetsmål att järnvägsdriften alltid ska uppfattas som säkert och att järnvägsolyckor ska förhindras. Alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och inte skadas av sitt arbete samt så ska medarbetarnas erfarenheter och förslag till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten tillvaratas. För att uppnå ovanstående mål utförs personliga uppföljningar inom samtliga områden där personal med arbetsuppgift av betydelse för säkerheten arbetar. Det ska resultera i att inga olyckor eller tillbud får inträffa på grund av misstag av berörd utförare, berörd utövare ska vara väl insatt i gällande regler, synpunkter och erfarenheter ska tillvaratas, alla olyckor, tillbud och avvikelser ska rapporteras, all nödvändig utrustning ska finnas och fungera på ett tillfredsställande sätt. Målen kontrolleras och mäts årligen genom, kunskapsprov vid utbildningar, uppföljningar samt olycks- och tillbudsstatistik.

Fördjupad riskhantering CSM-RA
Inlandsbanan AB har under 2019 genomfört den första fördjupade riskhanteringsprocessen enligt CSM-RA (Common safety method for risk evaluation and assessment). Riskbedömning gällde införandet av fjärrmanövrering av driftplatser. I arbetet med riskhantering har aktiviteter genomförts som säkrar informationsflöden som vid överlämning mellan tågklarerarna, information till operatörer, nya arbetssätt och utbildningar. Identifierade tekniska risker som är säkerhetsrelaterade är brand och dataintrång i anläggningen. Åtgärder är vidtagna såsom logiskt och fysiskt skalskydd, brandlarm mm.

Krisövning
Agerande i nödläge och beredskap är viktigt funktion inom Inlandsbanans verksamhet. För att arbeta effektivt vid eventuell incident inom verksamheten genomförs årligen krisövning. Under 2019 genomfördes en teoretisk övning baserad på resultatet från föregående års praktiska övning. Syftet var att i detalj finjustera och repetera aktiviteterna kopplat till våra fastställda riktlinjer.

Skoterplankorsningar
Skotertrafiken i anslutning till Inlandsbanan är omfattande och årligen inträffar trafiksäkerhetsincidenter med skotrar på och vid sidan av spåret. För att förbättra säkerheten har ett arbete genomförts med att identifiera alla korsningar, riskbedöma och eventuellt flytta dom eller i en del fall stänga dom. Utifrån denna analys har sedan nyttjanderättsavtal tecknats med ansvariga för skoterlederna och korrekt skyltning har satts upp. Förhoppningsvis bidrar dessa åtgärder till förbättrad trafiksäkerhet för såväl skotertrafiken som vår järnvägstrafik på banan

Attraktiv arbetsplats

Koncernen Inlandsbanan har ett ständigt pågående arbete att vara en attraktiv arbetsgivare och attraktiv arbetsplats. Den årliga medarbetarundersökningen är mätverktyget som i resultatgenomgången visar på vilka förbättringsförslag som vi tillsammans ska arbeta med för att alla medarbetare ska trivas och uppleva koncernen som en attraktiv arbetsplats att vara på. Under år 2019 låg fokus på att belysa hur vi tillsammans ska hantera situationer avseende kränkande särbehandling. Vi arbetade tillsammans, under en workshop, igenom olika perspektiv på kränkande särbehandling och kom överens om att varje enskild individ tolkar begreppet olika. Varje medarbetare har ett medarbetaransvar att agera i enlighet med våra policys och meddela om kränkningar förekommer.

Förutom NMI-undersökningen skickades under 2019 en jämställdhetsenkät ut med mål om att undersöka huruvida koncernen uppfattas som jämställd eller inte utifrån arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Resultatet visade på att det finns en samlad bild av att koncernen ger lika rättigheter till såväl kvinnor som män. Jämställdhetsenkäten följdes senare upp av 2019-års jämställdhetsplan där aktiva åtgärder presenteras utifrån diskrimineringslagens bestämmelser. Den redovisande rapporten för jämställdhetsplanen visar på att vi följt handlingsplanen. Slutsatsen av 2019 års satsningar visar på att vi ska fortsätta jobba strategiskt för jämställdhet och vi ska ha ett fortsatt arbete med de aktiva åtgärder vi väljer att utföra utifrån NMI-resultatet för att lyckas vara den attraktiva arbetsgivare vi vill vara.

Hälsoutmaningen
Under hösten genomfördes en hälsofrämjande utmaning för alla medarbetare. Varje vardag under oktober månad skickades det ut en aktivitet som skulle genomföras under dagen. Aktiviteterna bestod av allt från att möta kollegorna med ett leende, till att dansa disco, köra skottkärra med varandra, äta vegetarisk mat, 10 upphopp i timmen eller en promenad. Den medarbetare som lyckades att genomföra flest utmaningar vann ett fint yogaset. Engagemanget, spänningen och glädjen från medarbetarna var stor.