Kollektivtrafik på Inlandsbanan

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom ökad tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning. Den övergripande målbilden är att Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i inlandet, året runt.

Ett av Inlandsbanans ägardirektiv är att aktivt medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.

Vårt mål är att 2028 tillhandahålla en hållbar, säker, pålitlig, tillgänglig och ekonomiskt attraktiv interregional kollektivtrafik på järnväg i Sveriges norra inland. Med ett primärt fokus på människornas, näringslivets och besöksnäringens behov i de berörda regionerna.

Med Inlandsbanans befintliga och fungerande infrastruktur tillsammans med moderna tillgänglighetsanpassade fordon ser vi många samhällsvinster med en överflyttning av interregional kollektivtrafik från väg till järnväg. Där snabbare restider, säkrare resor och lägre miljöbelastning är några av argumenten som skapar goda möjligheter för ett hållbart resande i Sveriges norra inland.

 

Bakgrund

Den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan upphörde 1992 och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Trafikverket har avtal med regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de tre nordligaste länen om busstrafik Mora- Gällivare. Trafiken bedrivs som två separata upplägg norr och söder om Östersund, linje 45 samt 46.


Aktuella rapporter och utredningar

Trafiksystem med Inlandsbanan som det starka stråket | Trivector 2o23-07-05
Framtidsanalys Inlandsbanan | Kairos Future 2023-09-12
 


presentation | PROJEKT KOLLEKTIVTRAFIK PÅ INLANDSBANAN

Kollektivtrafik på Inlandsbanan - 2023-11-29

Hanna Falkeström

Projektledare
Phone:
070-277 08 07
Profile picture for user hanna.falkestrom@inlandsbanan.se
Vi ser många positiva samhällseffekter vid en överflyttning
Säkrare resor
Regional attraktionskraft och regionförstoring
Användbar restid
Lägre miljöpåverkan
Attraktivare resor till inlandsdestinationerna

Projektstatus

2023-11-29 


I arbetet med att få igång ett kollektivt resande på Inlandsbanan igen för vi en dialog med representanter från de fem regionerna Inlandsbanan går igenom, dvs Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och Dalarna. Regionerna ansvarar för kollektivtrafiken och vårt mål är att tillsammans med trafikhuvudmännen, dvs regionerna, förbättra kollektivtrafiken i Sveriges inland och utreda hur Inlandsbanan används på bästa sätt för att stärka den regionala utvecklingen. 

Inlandsbanan har träffat regionledningarna i samtliga fem regioner och planerar en gemensam workshop i Östersund i januari 2024 där vi samlar representanter från de fem regionerna för att diskutera ”Inlandsbanans roll för regional tillväxt, utveckling, tillgänglighet och attraktivitet i inlandet.”