Vårt hållbarhetsarbete | Inlandsbanan

Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB

vd har ordet

Med omvärldens starka intresse för transporter på järnväg, en ökad miljömedvetenhet, vårt framgångsrika arbete att utveckla trafiken och att få till en totalupprustning av Inlandsbanan har vi haft ett spännande och givande år.

Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet är påtaglig och godstrafiken trängs hårt undan av den ökade persontrafiken. Inlandsbanan kan på kort tid rustas och helt integreras med det övriga svenska järnvägsnätet vilket snabbt skulle öka kapaciteten i hela systemet. Inlandsbanan är en viktig pusselbit i Sveriges infrastruktur.

//Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2018

 "Vd har ordet" i sin helhet

Järnvägen är ett hållbart transportmedel... 

... det är vi stolta att bidra till

För oss är hållbarhetsarbetet en viktig faktor i vårt vardagliga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra verksamheter. Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyras i samtliga processer i koncernen. Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där  gruv-, metall- och skogsbaserade näringar dominerar. Näringslivet längs sträckan domineras av branscher med koppling till de näringarna och tillgången till effektiva transportsystem är nödvändiga för dessa företag.

Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften. Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter, framför allt skogsnäringen vars råvaror ofta inleds på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta transporter på järnväg.

Vi vill även vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare samt attrahera ny arbetskraft till branscherna vi verkar i.

.

.

.

.

.

.

Personal Inlandståg Lokstallet

En attraktiv arbetsplats

Jobba hos Inlandsbanan

Måluppfyllelse, Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2018

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. För att säkra framtidens kompetensförsörjning, både att behålla medarbetare och rekrytera den nya generationen, arbetar vi aktivt med att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och en hälsosam arbetsplats.

"Tillsammans skapar vi vår attraktiva arbetsplats"
 

För att alla som arbetar i koncernen ska trivas och ha roligt på jobbet så behöver vi ha en positiv företagskultur som förespråkar detta. Inlandsbanan har ett pågående arbete där vi tillsammans med ledning och medarbetare skapar vår attraktiva arbetsplats, det vill säga vår företagskultur.

Vi har tillsammans med alla medarbetarna tagit fram värdeord som ska genomsyra vår vardag på arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi vår attraktiva arbetsplats genom att vara respekterande, kreativa, stolta och trovärdiga. Vi jobbar aktivt med våra värdeord främst i ledningen där alla chefer tar arbetet vidare till respektive avdelning. Det är viktigt för oss att skapa gemensam syn på hur en hållbar och attraktiv arbetsplats ser ut både för dagens anställda men även för våra framtida arbetssökande.

Våra ledord >>

Hållbarhet är en global angelägenhet

Vårt hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom alla verksamheter. Koncernen Inlandsbanans affärsmål har kopplingar till flera av de Globala målen för hållbar utveckling. Affärsmålen i sin tur utvecklas inom varje verksamhet och blir till enhetsmål och aktiviteter. Vi gör årliga uppföljningar av koncernens sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och resultat. Det redovisas i samband med årsredovisningen. 

Årsredovsning och hållbarhetsarbete 2018 >>
Koncernens vision och mål >>

Inlandsbanan ska ha svensk normalstandard integrerat med anslutande järnvägsnät

Att investera i infrastrukturen är viktigt för att underlätta en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare trafik på hela banan och skapar möjligheter att flytta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till att exempelvis stambanan kan avlastas.

Globala mål för hållbar utveckling 9 Globala målen för hållbar utveckling 11 Globala målen för hållbar utvecklikng 13

 Inlandsbanan bidrar till landsbygdsutveckling genom ökad trafik på hela banaN

En väl fungerande och hållbar järnväg genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv-, metall- samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften och svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter.

Globala mål för hållbar utveckling 8 Globala mål för hållbar utveckling 9 

 Inlandsbanan verkar för lägre miljöbelastning 

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Genom att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling. Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

Globala mål för hållbar utveckling 7 Globala mål för hållbar utveckling 10 Globala mål för hållbar utveckling 113

för ständiga förbättringar

Samtliga tre bolag inom koncernen Inlandsbanan är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001:2015. Vi är mycket stolta över certifieringen och ser fram emot att fortsätta verka gemensamt för ständiga förbättringar och en god miljökultur. 

Systematiskt miljöarbete- dokumenterat i ett miljöledningssystem >>

ISO 14001

strategiska fokusområden

Utifrån bolagets affärsié har fyra strategiska fokusområden identifierats, en bruttolista på de frågor som är viktiga för våra intressenter. Tillsammans definierar dessa vårt spår framåt.

De fyra fokusområdena är:

 Möjliggöra säkra och prisvärda transporter

 Skapa en attraktiv arbetsplats

 Minska klimatpåverkan

 Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar

Tipsa en vän om Inlandsbanan!

Share on FacebookShare on TwitterShare via email