Framtidens Inlandsbana

Inlandsbanan är en viktig del i Sveriges infrastruktur och vi arbetar med en långsiktig strategi för att utveckla Inlandsbanan och Sveriges inland

Framtidens Kollektivtrafik

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. En viktig del i projekt Inlandspendeln var därför att visa hur det ser ut med moderna tåg på banan.
Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter.

Läs mer

Projekt  Inlandslänken

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid.

En upprustning av banan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Läs mer

Vi spår en lysande framtid!

Vår vison är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet

För att nå vår vision arbetar vi med tydliga mål och strategier - Läs mer om dem här

Gods på Inlandsbanan

Inlandsbanans tåg passerar Knoppen

Dragkraft som utvecklar inlandet

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vi vill stärka den genom en höjning av bärigheten på banans norra sträckning liksom öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem från och till norra Sverige.

Det perfekta läget

Vår verksamhetsidé är att Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

Vi erbjuder 110 mil tillgänglig bana längs Sveriges mest råvarutäta område.

År 2016 trafikerades Inlandsbanan med cirka 62 miljoner bruttotonkilometer per år, främst skogsråvara och förädlade träprodukter.

En höjning av bärighetsstandarden på sträckan Arvidsjaur-Gällivare och en öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn skulle göra det lönsamt att utvinna de idag outnyttjade råvarutillgångarna längs Inlandsbanan.

Läs mer om Transportsystemet Inlandsbanan

Inlandsbanans sträckning genom Sverige

Inlandsbanan består av 110 mil tillgänglig järnväg

110 MIL TILLGÄNGLIG BANA

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vårt mål är att stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt alternativ för transport av människor och gods.

Vi vill utveckla Inlandsbanans transportkapacitet och ökade resurser för att göra det skulle gynna näringslivet i inlandsregionen men också det nationella järnvägsnätet eftersom att den kapacitetsbrist som finns inom järnvägen idag skapar ekonomiska förluster och är ett hot mot tillväxten.

PERSONLIGA, OFFENSIVA OCH PÅLITLIGA

Grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt och hur vill vill uppfattas, har vi valt att sammanfatta i tre bärande ledord – Personliga, Offensiva och Pålitliga.
Med ett personligt bemötande, offensiva lösningar och pålitliga leveranser skapar vi nytta för våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer.

Här kan du läsa mer om P-O-P

Inlandsbanans ledord: Personliga, Offensiva och Pålitliga

PERSONLIG
Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett personligt bemötande. Det gör vi genom att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den enskilda personens behov.  Vi värdesätter relationen med våra intressenter högt genom att löpande följa upp våra åtaganden.

OFFENSIV
Vår strävan efter regional utveckling, genom ett offensivt arbete för att integrera Inlandsbanan med det nationella järnvägsnätet, är vägledande för vår verksamhet. Vi strävar efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft.

PÅLITLIG
Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av förtroende. Vi handlar utifrån den kunskap och den erfarenhet vi har. Genom att följa upp resultat och kundnytta i redan genomförda uppdrag, utvecklar vi kvaliteten i kommande uppdrag.

 

Regional Utveckling

Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten.

Inlandsbanan verkar för regional utveckling av Sveriges Inland

22,5 TONS BÄRIGHET PÅ HELA BANAN

Vi jobbar för att höja bärigheten så att hela Inlandsbanan senast år 2020 ska klara ett axeltryck på 22,5 ton , vilket är den europeiska standarden för järnväg. Från våren 2017 har Inlandsbanan en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. Alltså ca 75 procent av Inlandsbanan har standardbärighet. För övriga 25 procent är den största tillåtna axellasten 20 ton.

En bärighetshöjning på sträckan Arvidsjaur-Gällivare som idag har en bärighet på 20 ton skulle gynna såväl Inlandsbanan, näringslivet i inlandsregionen som det nationella järnvägsnätet.

En höjning skulle bland annat innebära att både planerade och akuta omledningar kan hanteras på ett mer effektivt sätt än idag. Vi skulle kunna erbjuda mer avlastning för stambanan och andra omkringliggande järnvägar som i dagsläget är i stort behov av underhåll.

Dessutom skulle det möjliggöra för fler operatörer att trafikera banan vilket skulle leda till att det skapades fler arbetstillfällen som gynnar både näringslivet och den regionala utvecklingen.

Karta över bärigheten på Inlandsbanan

Planerade omledningar

PLANERADE OMLEDNINGAR

Som ett steg i vår offensiva satsning för att använda och utveckla Inlandsbanan vill vi lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut till samtliga järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande banor och ger dem möjlighet till planerade omledningar. Tar de möjligheten så kan de använda sig av Inlandsbanan för godstrafik under de perioder som underhållsarbete är planerat på dessa järnvägar.

minst 500 miljoner 
bruttotonkilometer

Målet är att vi år 2020 ska nå minst 500 miljoner bruttotonkilometer. Delmålet för 2016 är att öka antalet bruttotonkilmeter till 200 miljoner jämfört med dagens ca 100 miljoner.

ÖPPNA TVÄRBANorna

Orsa - Bollnäs

Järnvägen mellan Bollnäs och Orsa är knappt tolv mil lång. Den behöver rustas upp i sin östra drygt åtta mil långa del mellan Bollnäs och Furudal för att kunna användas för godstrafik. Sedan ett år tillbaka arbetar Inlandsbanan AB, Mora, Orsa, Rättvik, Ovanåker- och Bollnäs kommun med att återöppna banan. För närvarande förvaltas banan av Trafikverket men förslaget är att föra över förvaltningen till Inlandsbanan AB.

Arvidsjaur - Jörn

Vårt mål är att tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn åter öppnas för trafik, vilket är möjligt att genomföra efter viss upprustning. En återöppning av tvärbanan skulle underlätta för både planerade och akuta omledningar men det skulle också innebära flera positiva effekter för både det nationella järnvägsnätet och för industrierna i inlandsregionen.

Återöppnandet av tvärbanan Arvidsjaur - Jörn skulle leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.

Inlandsbanan Future

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar.

Vi lyfter blicken mot framtiden för att göra rätt satsningar där transportkapaciteter nyttjas på det sätt som bäst gynnar näringens och samhällets behov.

Tipsa en vän om Inlandsbanan!

Share on FacebookShare on TwitterShare via email