Framtidens Inlandsbana

Inlandsbanan är en viktig del i Sveriges infrastruktur och vi arbetar med en långsiktig strategi för att utveckla Inlandsbanan och Sveriges inland

Framtidens Kollektivtrafik

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. En viktig del i projekt Inlandspendeln som genomfördes 2016/2017 var därför att visa hur det ser ut med moderna tåg på banan. Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter.

Projekt Inlandslänken

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid.

En upprustning av banan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Läs mer

Vi spår en lysande framtid!

Vår vison är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet

För att nå vår vision arbetar vi med tydliga mål och strategier - Läs mer om dem här

Gods på Inlandsbanan

Dragkraft som utvecklar inlandet

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vi vill stärka den genom en höjning av bärigheten på banans norra sträckning liksom öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem från och till norra Sverige.

Det perfekta läget

Vår verksamhetsidé är att Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

Vi erbjuder 110 mil tillgänglig bana längs Sveriges mest råvarutäta område.

År 2017 trafikerades Inlandsbanan med cirka 57 miljoner bruttotonkilometer per år, främst skogsråvara och förädlade träprodukter.

En höjning av bärighetsstandarden på sträckan Arvidsjaur-Gällivare och en öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn skulle göra det lönsamt att utvinna de idag outnyttjade råvarutillgångarna längs Inlandsbanan.

Läs mer om Transportsystemet Inlandsbanan

Inlandsbanans sträckning genom Sverige

Inlandsbanan består av 110 mil tillgänglig järnväg

110 MIL TILLGÄNGLIG BANA

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vårt mål är att stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt alternativ för transport av människor och gods.

Vi vill utveckla Inlandsbanans transportkapacitet och ökade resurser för att göra det skulle gynna näringslivet i inlandsregionen men också det nationella järnvägsnätet eftersom att den kapacitetsbrist som finns inom järnvägen idag skapar ekonomiska förluster och är ett hot mot tillväxten.

Kreativa, stolta, Trovärdiga och respekterande

Grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt och hur vill vill uppfattas har vi valt att sammanfatta i dessa fyra ledord.

Här kan du läsa mer om våra ledord

Vi använder vår kreativitet när vi utvecklar våra verksamheter.

Vår stolthet hjälper oss förstå våra kunder så att vi kan erbjuda tillgängliga och hållbara transportsätt.

Det vi gör präglas av trovärdighet, och trovärdigheten finns i kompetensen vi besitter.

Vi bemöter alla som kommer i kontakt med oss respektfullt och personligt.
 

Regional Utveckling

Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten.

Inlandsbanan verkar för regional utveckling av Sveriges Inland

Planerade omledningar

PLANERADE OMLEDNINGAR

Som ett steg i vår offensiva satsning för att använda och utveckla Inlandsbanan vill vi lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut till samtliga järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande banor och ger dem möjlighet till planerade omledningar. Tar de möjligheten så kan de använda sig av Inlandsbanan för godstrafik under de perioder som underhållsarbete är planerat på dessa järnvägar.

minst 500 miljoner 
bruttotonkilometer

Målet är att vi år 2020 ska nå minst 500 miljoner bruttotonkilometer. Delmålet för 2018 är att öka antalet bruttotonkilmeter till 200 miljoner.

ÖPPNA TVÄRBANorna

Orsa - Bollnäs

Järnvägen mellan Bollnäs och Orsa är knappt tolv mil lång. Den behöver rustas upp i sin östra drygt åtta mil långa del mellan Bollnäs och Furudal för att kunna användas för godstrafik. För närvarande förvaltas banan av Trafikverket men förslaget är att föra över förvaltningen till Inlandsbanan AB.

Arvidsjaur - Jörn

Vårt mål är att tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn åter öppnas för trafik, vilket är möjligt att genomföra efter viss upprustning. En återöppning av tvärbanan skulle underlätta för både planerade och akuta omledningar men det skulle också innebära flera positiva effekter för både det nationella järnvägsnätet och för industrierna i inlandsregionen.

Återöppnandet av tvärbanan Arvidsjaur - Jörn skulle leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.

Inlandsbanan Future

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar.

Vi lyfter blicken mot framtiden för att göra rätt satsningar där transportkapaciteter nyttjas på det sätt som bäst gynnar näringens och samhällets behov.

Tipsa en vän om Inlandsbanan!

Share on FacebookShare on TwitterShare via email