I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
03 jul - 2017

Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg

Satsa fem miljoner och få närmare tjugo miljoner tillbaka. Låter det för bra för att vara sant?

En överföring av den interregionala kollektivtrafiken på linje 46 (Östersund-Mora), från buss till järnväg, är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nya moderna och fossilfria tåg och en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan ger, i förhållande till bussen, betydande restidsförkortningar. På hela sträckan Östersund – Mora halveras nästan restiden jmf med dagen busstrafik och restiden Svenstavik – Östersund blir bara 39 minuter.  Istället för restid på drygt två timmar med buss mellan Mora - Sveg blir restiden bara 68 min med tåg. Bara på järnväg kan högre hastigheter, miljöhänsyn och trafiksäkerhet leva i symbios! Restidsförkortningen ger stora samhällsekonomiska vinster. Adderas också värden som minskning av antalet olyckor, ökad tillgänglighet, regionförstoring och regional utveckling är den förväntade kraften av kollektivtrafik på järnväg betydande. I jämförelse med dagens busstrafik på E45 så är kostnaden ytterligare fem miljoner medan den samhällsekonomiska vinsten uppgår till närmare tjugo miljoner.

Tillgängligheten på delar av länets vägar har de senaste åren fått betydande restidsförsämringar vilket är en utveckling i helt fel riktning. Ju kortare restiden är, desto starkare är den lokala befolkningsutvecklingen. Förbättrade pendlingsmöjligheter, bidrar istället till att kommuner, utanför de större regionernas kärnor, blir attraktivare för boende och näringsverksamhet. Flera exempel runt om i landet visar att en ökad tillgänglighet, i termer av kortare restider och plats för fler regionaltåg, snabbtåg och godståg, stärker kommunernas attraktionskraft både för boende och företagsutveckling. Bättre möjligheter till snabb och bekväm arbetspendling är avgörande för kommunens attraktionskraft.

I Jämtlands och Dalarnas län pågår en omfattande arbetspendling till framför allt arbetsplatser i de större tätorterna. Pendeltrafiken mellan Mora och Orsa har varit en succé med totalt över 7 600 resenärer. Av de som dagligen pendlar är det fortfarande bara en mindre andel som idag använder sig av kollektivtrafiken. Potentialen att få en överflyttning från bil till kollektivtrafik är stor men då behöver också kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv i jämförelse med bilen.

Tågets potential till kraftigt sänkta restider på längre sträckor har ännu inte kunnat nyttjas fullt ut längs med Inlandsstråket. Ska invånarna i Jämtlands och Dalarnas län också ha möjlighet till snabbare och bekvämare resor med tåg? Det är nu upp till beslutsfattarna. De behöver värdera och bestämma om ett principbeslut kring flytt av kollektivtrafiken från landsväg till järnväg ska vara möjlig i nästa kollektivtrafikupphandling. Gör de det kan vi utveckla snabba och goda förbindelser både regionalt och interregionalt. Insatsen, i jämförelse med dagens busstrafik, är ytterligare fem miljoner kronor medan de samhällsekonomiska vinsterna är omfattande och en stärkt regional attraktionskraft kommer på köpet.

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Nya moderna tåg och en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan ger betydande restidsförkortningar. Istället för två timmar mellan Mora-Sveg blir restiden nästan halverad.