I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
31 aug - 2018

Skapa ett hållbart resecentrum i Östersund

Skapa ett hållbart resecentrum i Östersund med framtidsfokus

Vi, företrädare för Trafikverket, Länstrafiken i Jämtlands län AB och Inlandsbanan AB, vill att framtiden för kollektivt resande ska präglas av hållbarhet och god tillgänglighet. Vi vill också bidra till en ökad vilja att resa kollektivt. Vi har förslag hur stationsområdet i Östersund kan utvecklas till ett kollektivtrafiknav, ett centrum för resande. Förslagen är hållbara både ur ett miljöperspektiv men också med tanke på framtida resebehov och möjligheter.

När vi med våra ögon tittar på förslaget till detaljplan för Magasinet 1, den andra etappen av Storsjö strand som också inkluderar en gång- och cykelbro, ser vi fler möjligheter än vad som nu finns i förslaget. Vi ser också risker med att möjligheter byggs bort i förslaget.

Vi efterlyser ett bredare angreppsätt. Vi föreslår:

• Den gång- och cykelbro som planeras har ett alldeles för snävt syfte. Vi ser att den bör kopplas ihop med tillgången till stationshuset, plattformen mellan spår två och tre, samt en framtida bussgata genom Österängsparken och Storsjö Strand. Flytta bron söderut i förhållande till nuvarande förslag och placera den helst genom stationshuset. Ett tak över bron är ett krav för tillgängligheten för rullstolsburna samtidigt som man slipper vinterunderhåll.

• Spårspring byggs bort genom att människor kan angöra resecentrum i brohöjd. Nuvarande spårövergång kan tas bort vilket ligger i Trafikverkets intresse.

• Ringvägens sträckning mellan Gränsgatan och Rådhusgatan ska inte vara en genomfartsväg utan endast nyttjas för kollektivtrafik. Vi anser att föreslagen rondell Ringvägen/Gränsgatan tas bort.

• Anlägg en bussgata nedanför nuvarande gång- och cykelväg genom Österängsparken med direkt anslutning till Kyrkgatan. Då slipper också kollektivtrafiken vinterproblemen i uppförsbacken längs Gränsgatan.

• Nuvarande busshållplats för långfärdsbussar ska nyttas som pendelparkering och bussarna får parkering under tak, under Österängsparken. Samtidigt blir nuvarande taxiplan en bussterminal, likt GIII torg.

Självklart ska både stadsbussarna och länsbussarna trafikera både stadskärnan och sjukhuset. Våra förslag innebär att samtliga stadsbusslinjer kan gå via stationen, nu är det endast ett fåtal linjer som gör det.

Vi måste åka mer kollektivt för att klara miljömålen och det måste samtidigt bli säkert och smidigt med lämning, hämtning och resebyten.

Kombinerad mobilitet – bidrar till en hållbar stadsutveckling. Stationsområdet kan som ett utvecklat kollektivtrafiknav gynna både till- och frånresande och vara till nytta för länsbor som besöker staden tillika arbetspendlare och turister utifrån.

Vi vill vara med och skapa ett välkomnande Östersund där hållbara alternativ är den smidigaste möjligheten för resande för att öka både tillgängligheten och viljan att resa kollektivt.

Per-David Wennberg, vd Länstrafiken Jämtland

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Mats Olofsson, regional samordnare, Trafikverket

Kartbild över stationsområdet med kommentarer

Visionsbild ett nytt resecentrum, illustration