22,5 ton STAX på hela inlandsbanan

För att Inlandsbanan ska kunna konkurrera med övrig infrastruktur, t ex omkringliggande vägar och järnvägssystem,  vara ett realistiskt och självklart alternativ för järnvägstransporter i Sveriges inland samt en naturlig del av transportsystemet måste banans bärighet höjas till minst stax 22,5 ton på hela sträckan.

En bärighetshöjning från 20 till 22,5 ton ger en ökad lastkapacitet på ca 20 %. Det innebär att 5 ton mer virke kan lastas per vagn, dvs det blir mer kostnadseffektiva transporter och i slutändan en bättre affär. Detta är en viktig förbättring då trafiken från Inlandsbanan ofta fortsätter ut till andra järnvägssträckor där bärigheten är högre.

Behovet av såväl planerade som oplanerade omledningar har visat sig öka under senaste åren, och med hänvisning till de stora underhållsbehov som finns på omkringliggande järnvägar, kommer detta behov fortsätta att öka även kommande år.

Inlandsbanan skulle genom en bärighetshöjning vara en ännu bättre samarbetspartner till Trafikverket och de delar av näringslivet som är beroende av järnvägen. En höjning skulle även utöka affärsmöjligheterna genom att fler operatörer kan nyttja banan och bredda såväl kundstocken som kundgrupperna som en tids- och kostnadseffektiv samverkanspartner, vilket i sin tur bidrar till en utveckling av inlandet, både samhällsutvecklingen i form av arbetstillfällen och till näringslivet och dess utveckling.