projekt vätgas i inlandet

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter

Om projektet

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon.

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar. Vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs som elektrolys med överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp, bara vattenånga. 

Bakgrund

Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs även för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Uppdraget från Inlandsbanan ABs ägare är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och konkurrenseffektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här kan koldioxidfria tågtransporter vara avgörande för inlandets attraktionskraft.

Read more about the project in English

Peter Enå

Utvecklingschef/vice vd
Telefon:
070-673 69 46
Profile picture for user peter.ena@inlandsbanan.se
Huvudmål
Utvärdera möjligheten att etablera en grön konkurrenskraftig vätgasproduktionsanläggning på 1-3 platser längs Inlandsbanan.
Utvärdera möjligheten att bygga upp en enkel, robust och priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas med användandet av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor som stomdistributionsnät.
Utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok.
Utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn/ kraftaggregat för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras och/eller står uppställda på en ej elektrifierad järnväg.

Omfattning och målsättning

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.   

  1. Vätgas infrastruktur 

Fokusområden i detta blir infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet 

Slutmålet med delprojektet är att utvärdera möjligheten att etablera en grön konkurrenskraftig vätgasproduktionsanläggning på 1–3 platser längs Inlandsbanan och samtidigt utvärdera möjligheten att bygga upp en enkel, robust och priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas med användandet av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor som stomdistributionsnät. 

  1. Vätgas järnvägsfordon 

Fokusområden i detta blir vätgasdrift för att ersätta dagens befintliga dieseldrivna järnvägsfordon .

Slutmålet med delprojektet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn/ kraftaggregat för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras och/eller står uppställda på en ej elektrifierad järnväg. 

Förstudien kommer att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet, innan projekteringen och genomförande fas, för de två delprojekten. 

Förstudien är ett beslutsunderlag för nästkommande projekts fas: projektering. 

Samarbetspartners 

Inlandsbanan AB, Statkraft, RISE