I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
03 mar - 2022

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

- stark infrastruktur är avgörande för industrins utveckling

Inlandsbanan AB har nu lämnat in ett yttrande på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Även om vi inte har några detaljsynpunkter på innehållet i förslaget så konstaterar vi att en satsning på Inlandsbanan skapar nya ökade trafikflöden som förslaget idag inte beaktar.

Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är riktade mot norra Sverige och den utveckling som sker här och nu. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket.

För att möjliggöra den omställningen så behövs stark infrastruktur och varenda kilometer järnväg är viktig. Inlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands inland. Banan har dock en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och underhållsbidrag över lång tid. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör Inlandsbanan till en outnyttjad resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem.

Vi anser att Inlandsbanan kan ha en avgörande roll i industrins och transportsektorns omställning i Sverige. I samarbetet med ledande företag inom gruv- och stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad Inlandsbana med anslutande tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag. För att möta industrins ökade behov har Inlandsbanan AB börjat teckna kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att Inlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig kapacitet och miljövinster.

Trafikverket och Inlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och med accelererande brister för Inlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten avseende Inlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. Inlandsbanan AB har genom djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en total upprustning av Inlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. En utebliven satsning på Inlandsbanan i form av höjt drift- och underhållsbidrag och/eller totalrustning av Inlandsbanan kommer att på kort tid leda till att staten står med en järnvägsanläggning utan något större värde för staten, bolagets ägare, nuvarande eller framtida transportkunder.

I vårt remissvar har vi bland annat lyft följande områden:

 • Drift och underhållsbidraget behöver höjas från 150 mnkr till 225 mnkr från och med 2022 och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella planen för infrastruktur. Bidraget behöver framgent årligen indexuppräknas med KPI-KS och utifrån prisläge 2021.
   
 • Rustning av Inlandsbanan. Om Inlandsbanan ska ha en framtida funktion i transportsystemet och vara attraktiv för att transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs avsevärda reinvesteringar för att rustas till normalstandard. Ägaren staten bör ta ställning i denna fråga under 2022 och kommunicera ett ställningstagande till Inlandsbanan AB och bolagets 19 ägarkommuner.
   
 • Påverkan av Inlandsbanan för transportsystemet. Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande industrietableringar i norr inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till Inlandsbanan. Behovet av effektiv infrastruktur för hållbara transporter av insatsvaror och färdiga produkter är stort och infrastrukturen behöver skyndsamt förstärkas för att inte stoppa den avgörande utvecklingen i kampen mot klockan för klimatet. En upprustad Inlandsbana kommer inte bara bidra med ett avsevärt kapacitetstillskott utan här finns också möjlighet att utveckla en grön godskorridor. I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av förnyelsebar el och grön vätgas.
   
  • Påverkan på möjligheten till snabb ökning av elproduktion i inlandet. I det norrländska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för en omfattande ökning av landbaserad produktion av förnybar el, samtidigt finns det begränsningar för överföringar i elnätet. För att transportera vätgasen och vidareförädlade produkter till marknaden krävs goda förutsättningar för transport. Inlandsbanan finns redan och går genom många av de områden som har goda förutsättningar för vindkraft och transportkostnaderna av vätgas på järnväg är konkurrenskraftiga.
    
  • Påverkan på skandinaviska transportflöden. Det finns ingen nationell norsk järnvägsförbindelse mellan södra och norra Norge utan merparten av konsumentvaruförsörjningen för Nordnorge och sjömatproduktionen från Nordnorge går på hårt belastade järnvägar genom Sverige. Det finns goda anledningar att, i enlighet med Nordiska rådets rekommendationer, beakta den skandinaviska nyttan av Inlandsbanan.
    
  • Påverkan på dagens stambanor i norra Sverige. Trafikverkets kapacitetsutredningar har baserats på förhållandena före de omfattande nya investeringarna i Norr- och Västerbotten. Redan utan dessa investeringar är kapaciteten synnerligen ansträngd på många bandelar. Med den avlastning Inlandsbanan medför förbättras med måttliga kostnader mycket kraftigt utrymmet för snabb persontrafik på dagens stambanor. Vidare kan underhåll och ombyggnad göras på stambanorna till lägre kostnad och minskad störning genom Inlandsbanans omledningsmöjlighet.

Läs hela remissyttrandet här

Otto Nilsson, vd Inlandsbanan