Inlandslänken

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid.

Projekt Inlandslänken syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Det har vuxit fram genom Inlandsbanan AB:s uppdrag att förvalta och utveckla infrastrukturen. Reinvesteringen omfattar ett spårbyte längs hela banan och kommer att resultera i en järnvägsanläggning med högre bärighet och högre medelhastighet - till gagn för industrin i norra Skandinavien.

Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften. Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter, framför allt skogsnäringen som ofta inleds på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta transporter på järnväg.

Motivet till en upprustning av banan är i huvudsak att skapa bättre förutsättningar för godstrafik. Men det ger positiva effekter på så mycket mer, både lokalt och regionalt för inlandet, nationellt och internationellt. Inte minst så är satsningar på järnväg en framgångsfaktor - med hållbara transporter på järnväg minskar miljöpåverkan.
 

Omfattning 

Projekt Inlandslänken syftar till en avsevärd kapacitetsökning genom bärighets-, hastighets- och tåglägesökning. Detta är tänkt att ske genom ett spårbyte av dagens spikspår på träsliprar till helsvetsad 60 kilo räl på betongsliprar vilket också kräver att dagens grusballast ersätts med makadam.

Ökad tåglägeskapacitet planeras ske genom etappvis ombyggnation av ett 30-tal driftplatser med förlängda mötesspår som medger mycket långa tåg. Initialt byggs driftplatserna om för fjärrstyrning med tågledningssystemet Cactus. Med tiden kommer ERTMS att implementeras.

 

Som en följd av ökad hastighet krävs av trafiksäkerhetsskäl om- och nybyggnation av ett stort antal vägskydd liksom översyn av trafiklösningar för mindre enskilda vägövergångar. Det behövs också en översyn av trafiksäkerheten för stationsområden/större samhällen.

Som infrastrukturförvaltare av den statligt ägda järnvägen siktar Inlandsbanan AB på att skapa anläggning med så låg drift och underhållskostnad som möjligt efter att reinvesteringsprojektet är genomfört. Anläggningen ska drivas till så låg kostnad som möjligt men samtidigt med en hög tillgänglighet och god övervakning av anläggningens komponenter. I projektet säkerställs en hög nivå för det förebyggande underhållet men också för att minska antalet felavhjälpningar. Målsättningen är att bli den mest och bäst uppkopplade järnvägen vilket innebär innovationer och ett helt nytt systemtänk.

Projektet hanterar också konsekvenser som en kapacitetsökning av trafiken medför i form av buller och vibrationer liksom inverkan på rennäringen.

Övergripande mål

  • Största tillåtna axeltryck (Stax) 22,5 ton 8 tonmeter (D4)
     
  • Sträckhastighet (Sth) 140 km/h för persontåg, såväl lokdragna som motorvagnar
     
  • Sträckhastighet (Sth) 100 km/h för godståg
     
  • Fjärrstyrda driftplatser (mötesplatser) som medger upp till 20 tåglägen per dygn på banan

En upprustning av Inlandsbanan ...

skapar ökad kapacitet för järnväg i Norrland och bidrar till ett mer robust transportsystem genom ökad redundans samt omledningskapacitet.

leder till att naturtillgångar längs banan kan realiseras och bli ekonomiskt intressanta för utvinning.

ger ökade möjligheter för modern persontrafik/kollektivtrafik som gynnar besöksnäring och invånare.

möjliggör smidiga och snabba transporter från basnäringarna som förädlas och sedan ska vidare ut i landet och världen.

skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad tillväxt såväl under byggtiden som efter upprustningen.

 

 

 

Mål projekt Inlandslänken
Skapar kapacitet för järnvägen i Norrland genom en totaltrustning av Inlandsbanan
Bidrar till robustare transportsystem genom ökad redundans
Prioriterar godstrafik
Bidrar till landsbygdsutvecklingen i Norrlands inland
Bidrar till näringslivsutveckling för besöksnäringen i inlandet och fjällen
Bidrar till regionförstoring genom möjlighet till modern persontrafik

 

Kontakt

Vill du veta mer om projekt Inlandslänken och hur det kan bidra till Sveriges utveckling?

Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB, 070- 640 27 99, otto.nilsson(AT)inlandsbanan.se
 

Bakgrund till projektet

Inlandsbanan sträcker sig mellan Mora och Gällivare, den förvaltas av Inlandsbanan AB som ägs av 19 kommuner.

För att Inlandsbanan ska vara en integrerad del av det svenska järnvägssystemet och en dragkraft för inlandet måste utvecklingen av infrastruktur och erbjudna tjänster gå i takt med marknadens behov.

Banan har i dag en väl underhållen infrastruktur utifrån de förutsättningar som givits, men lider trots detta även av underhållsskulder genom otillräckliga anslag under lång tid. Bärigheten på banan, som begränsar kapaciteten för godstrafik, uppgår idag till 22. 5 ton största tillåtna axellast (stax) på 75 procent av banan. De övriga delarna har endast 20 tons stax vilket begränsar kapaciteten.

En upprustning av banan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Det finns sedan flera år tillbaka ambitioner från ägarna att utveckla infrastrukturen Inlandsbanan. Ett mångårigt arbete mot visionen att vara en dragkraft för inlandet har lagt grunden som projekt Inlandslänken bygger på.  

 

karta Inlandsbanan