Hållbara städer & samhällen

Hållbara städer och samhällen

Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infrastrukturen i Sveriges inland.

Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infrastrukturen i Sveriges inland. Vi arbetar för att säkerställa och skapa ett hållbart transportsystem för framtida generationer. Vi har funnits länge och räknar med att finnas länge till genom bland annat förbättring av befintlig infrastruktur men även skapandet av ny. Vi arbetar med förenklingar och tidseffektivisering för att arbetet med och på banan ska fungera snabbare, säkrare och bättre in i framtiden.

Inlandslänken

Inlandsbanan AB har sedan 2017 bedrivit projektet Inlandslänken som syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Reinvesteringen omfattar ett spårbyte längs hela banan och kommer att resultera i en järnvägsanläggning med högre bärighet och högre medelhastighet - till gagn för industrin i norra Skandinavien.

Trafikverket har under 2020 på uppdrag av regeringen påbörjat bristanalysen för ”Transportsystemet Inlandsbanan”. Under våren levererades rapporten med jämförelsealternativ (nollalternativ) och två utvecklingsalternativ, partiell respektive total rustning. Sammanfattningsvis är Inlandsbanan AB:s uppfattning att man inte kan ställa sig bakom resultatet och slutsatserna i rapporten vilket också har redovisats skriftligt. Efter sommaren påbörjade Trafikverket den andra delen av bristanalysen i form av ekonomisk kalkyl – samhällseffektbedömning som planeras vara klar i mars 2021. Inlandsbanan AB har överklagat Trafikverkets beslut att upplåta bandel 151 Nordlunda-Jörn till Skanska för att exploatera en ny testanläggning för järnvägsfordon. Bandelen är en viktig förutsättning för att kunna flytta godstrafik till en rustad Inlandsbana genom projekt Inlandslänken. Ärendet ligger nu hos Regeringen för beslut.

Inlandsbanan AB har under hösten haft omfattande kontakter med norska intressenter för järnvägstransporter av sjömat och konsumtionsvaror för att utröna deras behov och intresse för en rustad bana. Samarbetsavtal har tecknats både med transportkunder och transportörer. Detta arbete avses fortsätta 2021.

Ökad kapacitet på Inlandsbanan

Under året har omfattande arbeten utförts i Storuman med ställverksbyte och införande av fjärrmanövrering för driftplats Storuman. Införandet av fjärrmanövreringen av strategiska driftplatser innebär förutom en avsevärd kapacitetsökning av möjliga tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar. Den tidigare manuella tågledningen innebär att tågklarerare ofta fått resa för att bemanna driftplatser och hantera lokala tågmöten, fjärrmanövreringen innebär att det arbetssättet avsevärt kommer att minska. Resan började redan 2015 med ombyggnationer och modernisering av stationer och ställverk. I samband med detta föddes idén att kunna fjärrmanövrera ställverken från en annan plats. 2017 upphandlades fjärrmanöversystemet, som levereras av Cactus Rail.

- Tack vare fjärrmanövreringen får vi möjlighet till fyrdubblad trafikkapacitet och vi kan vara flexiblare med tåg och underhåll på vår infrastruktur. Förutom att det är en milstolpe i Inlandsbanans tekniska utveckling så har vi nu även en möjlighet till robustare bemanning och effektivare resursplanering. Säger Mats Portinson,
Infrastrukturchef Inlandsbanan AB

Tågklarerarna Birger och Bengt-Olof manövrerar ställverket i Arvidsjaur via tågledningsystemet Cactus

Tågledningscentraler i Storuman, Sveg och Hoting
Från och med den 13 maj så är driftplatsen Arvidsjaur styrd från tågledningcentralen i Sveg. Tågklarerarna på Inlandsbanan genomgår utbildning i fjärrmanövreringen och kommer kunna fjärrmanövrera sex olika ställverk från kontoren i Sveg, Hoting och Storuman.

Mål: År 2020 ska Inlandsbanan öka kapaciteten med 12 tåglägen per dygn jämfört med 4 tåglägen per dygn år 2016

Resultat: Målet uppnått till 100% för sträckorna Mora-Östersund, Storuman- Gällivare. Sträckan Östersund-Storuman kvarstår.

Storumans kommun har också påbörjat det nya triangelspåret som ansluter NLC-terminalen till Inlandsbanan för trafik i sydöstlig riktning. Samtliga arbeten kommer att slutföras under hösten 2021.

För ökad tillgänglighet på järnvägen

Trafikverket har upphandlat röjningsavtal för 11 områden i Sverige. Avtalet innebär att man ska öka tillgängligheten på järnvägen genom att ett tåg som blir stillastående i mer än 15 minuter ska kunna flyttas, även om el saknas, för att öka framkomligheten för övriga tåg. Under 2019 vann Inlandståg AB en upphandling gällande röjningsuppdrag (3-årigt) som startade april 2020 avseende sträckan på Mittbanan från Storlien till öster om Bräcke. I huvudsak innebär det att om ett gods- eller persontåg blir fast på linjen så har Inlandståg i uppdrag att med ett hjälplok dra bort det så att andra tåg snabbare ska kunna passera. Ett resultat av detta är ökad tillförlitlig och hållbar tågtrafik.

Nya tåg typgodkända i Sverige

Transportstyrelsen gav den 29 maj permanent godkännande till de nya tågen som ska trafikera bland annat Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg av typen Alstom Lint 41 som nu är godkända att gå i persontrafik. Fram tills godkännandet har Inlandståg som tågoperatör haft ett tillfälligt godkännande för erfarenhetsdrift (med kunder) men efter kompletterande tester, som utöver erfarenhetsdrift, omfattat vintertester samt ATC-tester blev fordonen permanent typgodkända i Sverige. Testerna utfördes i Sverige och fordonen har fått Littera Y41.

Motorvagnarna är nu i Polen där det görs anpassningar för resande på längre sträckor innan de tas till Sverige. Anpassningarna innebär bland annat att tågen får högre komfort med helt ny interiör i form av nya stolar, WC och bistro.

Moderna fordon och reguljär kollektivtrafik på järnväg gör mycket för utvecklingen och attraktionskraften i inlandskommunerna. Förbättrade pendlingsmöjligheter bidrar till att kommuner, utanför de större regionernas kärnor, blir attraktivare för boende och näringsverksamhet. Ju kortare restiden är, desto starkare är den lokala befolkningsutvecklingen. Ju fler resenärer vi kan leverera till inlandets kommuner, desto bättre förutsättningar finns att vara den dragkraft som utvecklar inlandet.