Hållbara städer & samhällen

Hållbara städer och samhällen

Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infrastrukturen i Sveriges inland.

Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infrastrukturen i Sveriges inland. Vi arbetar för att säkerställa och skapa ett hållbart transportsystem för framtida generationer. Vi har funnits länge och räknar med att finnas länge till genom bland annat förbättring av befintlig infrastruktur men även skapandet av ny. Vi arbetar med förenklingar och tidseffektivisering för att arbetet med och på banan ska fungera snabbare, säkrare och bättre in i framtiden.

Projekt Inlandslänken

Inlandsbanan har sedan 2017 bedrivit projektet “Inlandslänken” som syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Läs mer om det här

Hållbara godskorridorer

Inlandsbanans läge genom Sveriges mest råvarutäta område gör att vi i vår dagliga verksamhet tydligt ser nyttan och möjligheterna med hållbara transporter och bra kommunikationer. Vi ser vad en utveckling och en satsning på vår infrastruktur skulle göra för kommunal och regional utveckling i inlandet och Inlandståg arbetar aktivt med att öka tillgängligheten av en hållbar godskorridor i inlandet.

Godskorridor Storuman

I oktober startade godspendeln mellan Storuman och Umeå i Inlandstågs regi. Trafiken är ett samarbete mellan Inlandtåg och terminalen i Storuman som är en del av Nordic Logistic Corridor (NLC), ett transportstråk mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Initialt kördes 32 vagnar per tåg, två dagar i veckan för att sedan under november månad utökas till tre dagar i veckan. En av de första företagen att använda sig av godspendeln var Kosan Gas men även SCA är en av kunderna som Inlandståget kör åt. Genom att tillhandahålla ett tillgängligt och hållbart transportsystem har 1400 ton timmer fraktats per tåg.

Triangelspår i Arvidsjaur

Förhållandet idag att tåg som ska passera Arvidsjaur måste gå in i samhället och vända eller göra en lokrundgång har föranlett att Inlandsbanan AB tagit ett initiativ till en detaljplan för en nybyggnation av ett triangelspår. Triangelspåret är förlagt i den västra utkanten av samhället Arvidsjaur och utgör då en genväg för tåg söder eller norrifrån. Genvägen kommer att innebära en minskad miljöbelastning genom att bullrande tåg inte behöver gå in i samhället. Spåret skulle också ge en ekonomisk hållbarhet genom att slippa en tidsödande lokrundgång på ca 45 min. Detaljplanearbetet fortsätter under 2020 med allmänt samråd, utställning och trolig fastställelse. En fastställd detaljplan medger en byggrätt under 5 år av det ca 700m långa spåret med tillhörande två växlar.

Fjärrmanövrering

Införandet av fjärrmanöversystemet Cactus Rail har pågått sedan 2018 och är en milstolpe i Inlandsbanans tekniska utveckling för ställverk och trafikledning. Cactus Rail är samma system som SL använder för sin trafikledning och innebär att vår trafikledningskapacitet/antal tåglägen markant kommer att öka. För att kunna införa systemet har nu de tidigare för fjärrmanöver ombyggda driftplatserna (mötestationerna) i Orsa, Fågelsjö, Röjan, Svenstavik, Sorsele, Arvidsjaur och Jokkmokk kopplats upp mot systemet. Trafikledningscentraler har inrättats i Sveg, Hoting och Storuman där varje central tekniskt kan övervaka alla fjärrmanövrerade driftplatser. Rent säkerhetsmässigt kommer respektive central att tilldelas ett par fasta driftplatser men som enkelt kan ändras om ändrade trafikeringsbehov uppstår. Införandet av fjärrmanövrerade driftplatser har förutom ställverksbyten och nya signalanläggningar också inneburit växelbyten till kontrollerade motordrivna växlar samt installation av växelvärme i dessa. Vårt nya arbetssätt innebär också en stor fördel för våra tågklarerares arbetsmiljö då de kommer att slippa mycket av resorna för att fysiskt bemanna driftplatserna längs banan. Under året har projektering genomförts för ombyggnationen av Storumans driftplats 2020 för fjärrmanövrering. Vårt nya manöversystem är nu godkänt och vi kan börja fjärrmanövreringen.

Nytt drift- och underhållskontrakt för Inlandsbanan

Under året har ett omfattande arbete utförts för upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling av nytt ramavtal för drift- och underhåll av järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Utformningen av uppdraget är avsevärt förändrat i jämförelse med det förra avtalet och handlingarna är mycket tydligare än tidigare. Detta innebär att underhållet kommer att bli avsevärt mer kostnadseffektivt och transparant. Till detta bidrar också den nya digitala dagbok som Inlandsbanan AB tagit fram. En viktig miljöaspekt är att entreprenören ska ta fram en långsiktig plan för hur deras entreprenadarbete för Inlandsbanan inte ska bidra med nettoutsläpp av växthusgaser. Den tidigare entreprenören Infranord vann upphandlingen och ramavtalet gäller i 3+1+1 år som längst till sista april 2025.

Utökad fordonsflotta

Under 2019 har vi utökat vår befintliga fordonsflotta med sex stycken fordon, fem motorvagnar och ett ellok.

Lint 41

Inlandståg har köpt fem begagnade motorvagnar av märket Alstom Lint 41. Alstom Lint är en av väldens mest tillverkade motorvagnar, bara i Danmark rullar ett 100-tal och de tillverkas fortfarande. Inlandstågs nya motorvagnar är av årsmodell 2001–2002 och har trafikerat regionala järnvägar i Nederländerna. Moderna tåg skapar möjligheter för en utveckling av kollektivtrafiken i inlandet med mereffekter som förbättrad trafiksäkerhet och regionförstoring. Fordonen är 41 meter långa och innehåller 134 sittplatser avsett för kortare resor. För en trafik med längre restid behöver inredningen anpassas för bättre komfort. Det första fordonet har genomgått renoveringar gällande trafiksäkerhet samt yttre delar. Tåget har fått typgodkännande för passagerartrafik, vilket är ett godkännande från Transportstyrelsen som varje ny fordonstyp behöver ha.

RC4

För att bättre kunna möta det ökande behovet av hållbara transporter på järnväg så har vi nu köpt in ett ellok av modell RC4. Loket byggdes år 1975, väger 76 ton och är 15,5 meter långt. Inköpet av loket skapar ökade transportmöjligheter på järnväg, även utanför den oelektrifierade Inlandsbanan vilket innebär att vi kommer kunna erbjuda fler längre godstransporter. Inlandståg, som till skillnad från många tågoperatörer, har tillstånd att köra både gods- och persontrafik i hela Sverige har idag flera kunder som har transporter på Inlandsbanan men som har uttryckt en önskan om att kunna utöka transporten vidare ut i Sverige, på elektrifierade banor. Vi kan numera med elloket erbjuda en längre resa med järnväg på ett mer miljömässigt- och ekonomisk hållbart sätt.