Hållbar konsumtion och produktion | Inlandsbanan.se

Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på användningen av våra resurser

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på användningen av våra resurser. Som ett led i vårt förvaltningsuppdrag genomför vi årligen sliperbyten för att höja bärigheten och standarden på spåranläggningen, vilket resulterar i avfall. Avfallet hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vi verkar för att vår verksamhet ska ha minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar även med hållbara produktionsmönster genom en ökad digitalisering eftersom det ställer om oss mer till en grön ekonomi och en mer hållbar utveckling.

Upplagsplatser för sliprar

Kreosotimpregnerade kasserade sliprar räknas som farligt avfall och skickas för destruktion. Inlandsbanan AB har identifierat åtta strategiska platser längs banan där kasserade sliprar ska lagras i avvaktan på transport till destruktion. I och med sliprarnas klassning som miljöfarligt avfall krävs miljötillstånd från respektive länsstyrelse vilket krävt ett omfattande arbete med att ta fram underlag som har genomförts under året. Miljötillstånden ställer i den del fall krav på mätningar i mark och vatten innan ibruktagande, förhållningsregler för hur upplagen ska hanteras vid användning, egenkontroller med mera. Som regel kommer vi att kunna lagra upp till ca 40 000 sliprar per plats. Bortforsling av dessa sker på senhösten efter sommarens planerade slipersbyten. I praktiken kommer inte alla platser att användas varje år i och med att sträckorna där sliprar byts ut i underhållet skiftar från år till år. För Inlandsbanan innebär tillstånden ett löpande strategiskt arbete med att planera och följa upp hanteringen för sliperslagringen så att de uppsatta villkoren efterlevs.

Digitalisering

2019 digitaliserade Destination Inlandsbanan AB alla resehandlingar, både till resenärer och agenter. Även Inlandsbanekortet, det kort som erbjuder två veckors tågluffande med Inlandsbanan är numera digitaliserat. Tidigare har alla resehandlingar skrivits ut och skickas med post. Utöver den miljömässiga vinningen uppfyller även den digitala övergången både de ekonomiska- och sociala hållbarhetaspekterna. Kostnaderna för papper och porto elimineras och det blir mer användarvänligt för resenärerna att kunna ha handlingarna i mobiltelefonen.