Hållbar energi för alla

Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025 .

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025 och år 2020 ska den egna järnvägsverksamheten vara fossilbränslefri. Genom våra mål hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling. Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

Laddinfrastruktur för el- och hybridbilar

Samhällets övergång till el- och hybridbilar går snabbt nu, vilket vi även anammat i koncernens plan för ersättning av tjänstebilar. Inlandsbanan har sökt bidrag från Klimatklivet för upprättande av två laddstationer med två laddpunkter vardera. Under 2020 färdigställdes laddstationerna som är placerade vid Lokstallet i Östersund. Dessa är publika och öppna dygnet runt, alla dagar i veckan. Laddstationerna går att hitta på uppladdning.nu.

Energieffektivare växelvärmare

Ett nytt energieffektivare växelvärmesystem testas i Inlandsbanans vintermiljö. Våra spårväxlar som byggts om för motorisering i samband med införandet av fjärrmanövrerade driftplatser kräver växelström. Inlandsbanan AB driver sedan 2018 ett innovationsprojekt tillsammans med växelvärmeleverantören Conflux för att testa deras nya växelvärmare i mer extrem vintermiljö. Växelvärmaren ska klara av att smälta snö vid snöfall liksom snö/issjok som kan ramla ner från passerande tåg. Conflux har en teknisk lösning som är avsevärt energisnålare än konventionella växelvärmare och ser ut att förbruka bara hälften så mycket elenergi. En konventionell värmare i en växel drar ungefär lika mycket som en villa, dvs ca 25 000 kw vintertid. Denna typ av värmare har blivit testad vintern 2018/2019 i Röjan och vintern 2019/2020 i Orsa, Fågelsjö och Svenstavik. Efter utvärdering under 2020 så tecknades ett ramavtal med Conflux och 13 värmare har levererats för installation 2021 i Storuman och Arvidsjaur.

Vätgas i inlandet

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar. Vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs som elektrolys med överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp, bara vattenånga.

Inlandsbanan AB inledde under året därför en förstudie tillsammans med Statkraft för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer vår ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs även för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Uppdraget från våra ägare är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och konkurrenseffektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här kan koldioxidfria tågtransporter vara avgörande för inlandets attraktionskraft.

Projektets huvudmål

  • Utvärdera möjligheten att etablera en grön konkurrenskraftig vätgasproduktionsanläggning på 1–3 platser längs Inlandsbanan.
  • Utvärdera möjligheten att bygga upp en enkel, robust och priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas med användandet av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor som stomdistributionsnät.
  • Utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok.
  • Utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn/ kraftaggregat för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras och/eller står uppställda på en ej elektrifierad järnväg.

Förstudien kommer att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet, innan projekteringen och genomförande fas, för de två delprojekten.