God hälsa och välbefinnande

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet. Vår verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans mål är att ingen ska skadas allvarligt eller förolyckas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. För att säkra framtidens kompetensförsörjning både att behålla medarbetare och rekrytera den nya generationen måste koncernen aktivt erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och hälsosam arbetsplats.

Vi prioriterar säkerhetskultur

För oss inom koncernen Inlandsbanan har säkerhet högsta prioritet och genomsyrar allt vi gör. Genom vårt säkerhetsarbete bidrar vi till att halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor enligt hållbarhetsmålet. Riskhantering och risktänk är grundläggande för att kunna arbeta proaktivt med att minimera och förhindra oönskade händelser så som olyckor. Medarbetarna rapporterar avvikelser som olyckor, tillbud och brister vilket är avgörande för organisationens lärande om vilka beteenden, rutiner och organisatoriska faktorer som innebär risker. Inställningen till säkerhet, att följa rutiner och benägenheten att rapportera avvikelser påverkar kulturen vi har gällande säkerhet. En viktig faktor för god säkerhetskultur är att vi upprätthåller och förbättrar kompetensen med fortbildningar och regelbunden repetition inom alla yrkeskompetenser som arbetar med säkerhet.

För att kontrollera att säkerheten hanteras tillfredställande inom koncernen så mäts varje år Säkerhetskulturindex. Nytt för år 2020 var att enbart personal av arbete med betydelse för säkerheten ingick i undersökningen vilket innefattar medarbetare inom Inlandsbanans AB:s infrastrukturavdelning och Inlandståg AB.

Resultatet för året blev index 3,2 och trenden visar att koncernen håller en jämn upplevd nivå av säkerhetsarbetet. Branschsnittet ligger på index 3,0. Undersökningen genomförs med sju kategorier med totalt 32 frågor. Om någon av kategorierna har under 3.0 i snitt bör de undersökas och åtgärdas.

Mätningen resulterade i två kategorier som fick under 3.0 i snitt:

  • Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga
  • Ledningens involvering av medarbetare i säkerhetsfrågor

Slutsatsen är att det finns övergripande engagemang kring säkerheten och högt säkerhetstänk men det finns områden med förbättringspotential.

Under 2020 har två olyckor inträffat på Inlandsbanan, en plankorsningsolycka och en kollision. Tillbud gällande spårspring har varit något lägre med fyra rapporterade. Det låga antalet beror troligtvis på att sommartrafiken inte genomfördes och beträdandet av spåren inte uppmärksammades i lika stor utsträckning som normala år.

För Inlandståg har det rapporterats in sex olyckor, en plankorsningsolycka, två urspårningar, två bränder och en uppkörd växel. Vidare har två OSPA (obehörig stoppsignalpassage) förekommit. Inga allvarliga skador uppkommit genom olyckorna, dock större skada på egendom vid plankorsningsolyckan.

Ansvarstagande i Corona-tider

Under Corona-krisen har vi tagit ansvar för våra egna medarbetare såväl som våra kunder. Människors hälsa och säkerhet är vår prioritet även under exceptionella omständigheter. Redan i början av pandemin satte vi in åtgärder och stärkte upp regler för att förhindra smittspridning. Vi har informerat, utbildat och kommunicerat så omfattade som möjligt. Vi tog fram planer och strategier för olika scenarier för att vara så förberedda som möjligt.

Digitala personalträffar
De flesta administrativa medarbetare har sedan i början av april 2020 arbetat hemifrån och en effekt av pandemin är att vi mycket snabbt ställt om till att arbeta och samarbeta digitalt, både inom organisationen och med kunder och samarbetspartners. Förutom att årets personalkonferens ersattes med ett digitalt forum infördes även kontinuerliga digitala personalträffar för att stärka samhörigheten och kommunikationen.

Trygga resenärer
För att kunna erbjuda våra kunder trygga och säkra resor så infördes snabbt en rad förändringar både i den fysiska miljön ombord och i våra regler och rutiner för att även fortsättningsvis möjliggöra just trygga resor.

Trygghetsskapande åtgärder ombord:

  • Begränsat antal platser ombord
  • Införde platsbokning på alla tåg
  • Utrop och dekaler för att påminna om att hålla avstånd
  • Utökade städrutiner
  • Tillgång till handsprit på tågen
  • Ingen försäljning ombord av biljetter och varor

Attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för att koncernen Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att möta omvärldens krav. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har rätt attityd och inställning. Vi ska skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö. En trygg och säker arbetsmiljö är också en hållbar arbetsplats vilket på sikt skapar både ekonomisk vinning samt friska och nöjda medarbetare.

Koncernen fick in 18 avvikelser gällande arbetsmiljö, dessa var främst risker och tillbud samt några mindre brister som avhjälptes omgående. Tidigare har vi sammanställt årets sjukfrånvaro men nytt för i år är ett ändrat perspektiv där vi i stället kommunicerar frisknärvaro. Innebörden är detsamma men då vi arbetar aktivt för att vara en hälsosam arbetsplats har vi valt att skifta fokus.

Ett steg i vårt hälsoarbete är en årlig rörelseutmaning där alla medarbetare uppmanas att ta ut sin friskvårdtimme. År 2020 var utmaningen röRÄLSeloppet där koncernens medarbetare, likt Gustav Vasa som skidade från Mora till Sälen år 1521 utmanades att, 499 år senare, att ta sig till fots från Mora till Gällivare. Medarbetarna tävlade i tre olika lag och respektive lag skulle gemensamt ta sig till fots, genom att gå eller springa, från Mora till Gällivare - en sträcka på totalt 1050 km, Inlandsbanans sträckning.

Intresset var högt och snabbt hade första laget kommit i mål, då beslöts att medarbetarna även skulle vända och traska tillbaka till Mora. Vinnande lag tog sig 2498 km – en sträcka som lite grovt motsvarar Östersund- Milano, och fick ett diplom och blåbärssoppa i pris. Rörälseloppet var vår tredje utmaning kopplat till rörälse och förutom att främja hälsan visade sig utmaningen vara ett bra sätt att vidmakthålla de sociala kontakterna i pandemitider, då många av medarbetarna arbetar hemifråner.

- Rörelseutmaningen motiverade verkligen mig att ta mig ut och samla så många kilometer som möjligt till mitt lag. Säger Joakim Löwing, Affärsutvecklare, Destination Inlandsbanan AB

Kompetensförsörjningsstrategi
Under 2020 togs en kompetensförsörjningsstrategi fram med syfte att precisera utvalda aktiviteter som ingår i anställningen, utifrån kompetensförsörjning, från det att anställningen påbörjas till dess att anställningen avslutas. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från att attrahera, behålla, utveckla och avsluta i en ständigt pågående process. För koncernen blir en strategi en naturlig del av hållbarhetsarbetet då strategin innefattar aktiviteter som ska leda till ökad kompetens och utveckling för de som arbetar hos oss idag, samt aktiviteter för att kunna attrahera nya medarbetare till oss.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ingår bland annat kompetensutveckling för alla medarbetare men också interna aktiviteter för förbättrade arbetsförhållanden. Strategin fungerar som ett verktyg för att underlätta för chefer med personalansvar att prioritera aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. 

Organisationsutveckling
Trots pandemins framfart har det inom koncernen Inlandsbanan, främst ur bemanningssynpunkt, varit ett starkt år. Under början av 2020 var det några av våra medarbetare som valde att ta sig an nya utmaningar, resultatet av detta blev en ny organisation inom Inlandståg AB vilket skapade nya tjänster inom både administrationen och verkstad. Vi rekryterade under hösten vd till respektive dotterbolag och ny säkerhetsansvarig till Inlandståg AB. Hos Inlandsbanan AB började en ny säkerhetsansvarig under i december 2020.

Sommaren 2020 ställdes trafiken på grund av pandemin, detta i sin tur resulterade i att alla tillfälligt anställda tågvärdar och lokförare blev entledigade från sina tilltänkta säsongsarbeten och två tillsvidareanställda lokförare fick avsluta sin anställning. Efter semesterperioden startade tågklarerarutbildningen i Ängelholm. Inlandsbanan AB som redan under våren startat rekrytering av nya medarbetare till tågklarerarteamet stod för fyra av dessa utbildningsplatser och idag, nästan ett år senare står vi med snart fyra nyutbildade tågklarerare. Samtliga vakanser som uppstått inom koncernen under 2020 har genererat ett stort antal ansökningar vilket är något som vi verkligen är nöjda över.

Vi strävar efter att ha jämställd medarbetarstab genom tydliga kravprofiler för respektive befattning. Vid utgången av 2020 var 27 % av koncernens medarbetare kvinnor vilket är ökning från föregående år då 24 % av medarbetarna var kvinnor. Av chefsbefattningarna inom koncernen var 27 % kvinnor.

Kompetensförsörjningsstrategin framhåller att personalomsättning ses som något bra, och ur hållbarhetssynpunkt värnar vi om de som arbetar hos oss idag. Samtidigt som vi är positiva till förändringarna och utvecklingen vi gjort under 2020. Att behålla och rekrytera är en viktig del av hållbarhetsarbetet och i rekryteringarna som vi gjort under året har vi vunnit nya kunskaper, nya medarbetare och nya möjligheter till utveckling.

Nöjda medarbetare och bra ledarskap
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Inlandsbanan genomför årligen medarbetarundersökning (NMI) för att undersöka hur medarbetarna mår och vilken upplevelse de har gällande sin arbetssituation. Ett närvarande, coachande och tydligt ledarskap med ledare som uppmuntrar till samarbeten och skapar förutsättningar för prestation leder till engagerade medarbetare. I medarbetarundersökningen får vi resultat på ledarskapsindex som anger hur medarbetarna upplever ledarskapet.