God hälsa och välbefinnande | Inlandsbanan.se

God hälsa och välbefinnande

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet

Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet. Vår verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga arbete. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls. Inlandsbanans mål är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. För att säkra framtidens kompetensförsörjning både att behålla medarbetare och rekrytera den nya generationen måste koncernen aktivt erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och hälsosam arbetsplats.

Resultat säkerhetskulturindex 2018-2019

På Inlandsbanan utför vi årligen en undersökning för säkerhetskulturindex. Säkerhetsindex för koncernen sjönk från 3,4 år 2018 till 3,2 för 2019.

Under 2019 har sex olyckor inträffat på Inlandsbanan. Tre urspårningar varav en orsakad av skada på järnvägsspåret på grund av högt flöde av vårflod. Två av olyckorna var personolyckor med smärre skador. En olycka var en lätt brandutveckling. Inlandsbanan AB har som övergripande trafiksäkerhetsmål att järnvägsdriften alltid ska uppfattas som säkert och att järnvägsolyckor ska förhindras. Alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och inte skadas av sitt arbete samt så ska medarbetarnas erfarenheter och förslag till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten tillvaratas. För att uppnå ovanstående mål utförs personliga uppföljningar inom samtliga områden där personal med arbetsuppgift av betydelse för säkerheten arbetar. Målen kontrolleras och mäts årligen genom, kunskapsprov vid utbildningar, uppföljningar samt olycks- och tillbudsstatistik.

Fördjupad riskhantering CSM-RA
Inlandsbanan AB har under 2019 genomfört den första fördjupade riskhanteringsprocessen enligt CSM-RA (Common safety method for risk evaluation and assessment). Riskbedömning gällde införandet av fjärrmanövrering av driftplatser.

Krisövning
Agerande i nödläge och beredskap är viktigt funktion inom Inlandsbanans verksamhet. För att arbeta effektivt vid eventuell incident inom verksamheten genomförs årligen krisövning. Under 2019 genomfördes en teoretisk övning baserad på resultatet från föregående års praktiska övning. 

Skoterplankorsningar
Skotertrafiken i anslutning till Inlandsbanan är omfattande och årligen inträffar trafiksäkerhetsincidenter med skotrar på och vid sidan av spåret. För att förbättra säkerheten har ett arbete genomförts med att identifiera alla korsningar, riskbedöma och eventuellt flytta dom eller i en del fall stänga dom. Utifrån denna analys har sedan nyttjanderättsavtal tecknats med ansvariga för skoterlederna och korrekt skyltning har satts upp. Förhoppningsvis bidrar dessa åtgärder till förbättrad trafiksäkerhet för såväl skotertrafiken som vår järnvägstrafik på banan

Attraktiv arbetsplats

Koncernen Inlandsbanan har ett ständigt pågående arbete att vara en attraktiv arbetsgivare och attraktiv arbetsplats. Den årliga medarbetarundersökningen är mätverktyget som i resultatgenomgången visar på vilka förbättringsförslag som vi tillsammans ska arbeta med för att alla medarbetare ska trivas och uppleva koncernen som en attraktiv arbetsplats att vara på. Under 2019 låg fokus på att belysa hur vi tillsammans ska hantera situationer avseende kränkande särbehandling. Något vi arbetade tillsammans på under en workshop.

Förutom NMI-undersökningen skickades även en jämställdhetsenkät ut med målet om att undersöka huruvida koncernen uppfattas som jämställd eller inte utifrån arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Resultatet visade på att det finns en samlad bild av att koncernen ger lika rättigheter till såväl kvinnor som män. Jämställdhetsenkäten följdes senare upp av 2019-års jämställdhetsplan där aktiva åtgärder presenteras utifrån diskrimineringslagens bestämmelser. Den redovisande rapporten för jämställdhetsplanen visar på att vi följt handlingsplanen. Slutsatsen visar på att vi ska fortsätta jobba strategiskt för jämställdhet och vi ska ha ett fortsatt arbete med de aktiva åtgärder vi väljer att utföra utifrån NMI-resultatet för att lyckas vara den attraktiva arbetsgivare vi vill vara.

Hälsoutmaningen
Under hösten genomfördes en hälsofrämjande utmaning för alla medarbetare. Varje vardag under oktober månad skickades det ut en aktivitet som skulle genomföras under dagen. Den medarbetare som lyckades att genomföra flest utmaningar vann. Engagemanget, spänningen och glädjen från medarbetarna var stor.