Fisketåget Vilhelmina

Fisketåget Vilhelmina

Kommunens landareal är 8 120 km2 och är därmed bland de tio största kommunerna i Sverige till ytan. Befolkningstätheten är ca 0,86 invånare per kvadratkilometer. I väster gränsar kommunen mot Hattfjelldal i Norge.  Stora områden upplåtna för sportfiske och fisket är både varierande och naturnära. Kommunen är vidsträckt med två dalgångar och sträcker sig från fjället och långt ner i skogslandet vilket innebär att de flesta sportfiskare finner vad de söker.

Runt tätorten Vilhelmina finns flera strömmande vatten och sjöar, till exempel Volgsjön. Volgsjön är känd bland annat för sin storvuxna öring. Västerut längs Vildmarksvägen finns den mycket stora och långsträckta sjön Malgomaj. Kommunen är naturligtvis känd för sitt fjällfiske. Kring Njakafjället finns flera sjöar och en mängd småtjärnar där variationsrikt fiske efter öring och röding kan bedrivas. Längre västerut efter Vildmarksvägen finns Satsån, Kultsjön, Gikasjön, Saxån och Duoransjörana. Öster om Kultsjön finns det klassiska rödingsvattnet Ransarn med Ransarån. Längs Sagavägen från Stalon nås Marsån och Matskanområdet med ett nätverk av sjöar, tjärnar och strömmande vatten bland annat Matskanån. Vid foten av Marsfjället finns Girisån. Från Dikanäs slingrar sig Sagavägen upp längs Vojmåns dalgång. Vojmån anses kunna erbjuda ett harrfiske av högsta klass. I Vojmån finns harr ända upp mot norska gränsen. Här finns även Vapstälven som har sitt utlopp mot Norge.

Fisket i Malgomaj sjön utövas både under den isfria årstiden och då främst med spö och dragrodd samt under vintern. Ett stort antal laxfiskar fångas varje år i sjön. Fiskar på 2 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 kg har rapporterats. Under sommaren kan även harr fångas efter vissa strandpartier med fluga. Landets största isfiskade röding  9,23 kg är tagen i Malgomajsjön.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns. Länsstyrelsen säljer också kort på sin del av sjön. Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag. Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på ena sidan och Hornsjövägen på andra. Framgent kommer ett antal platser att iordningsställas där information och viss service kommer att finnas. Uppskyltning av tillfartsvägar mm ner till sjön kommer även att ske.

Möjlighet att boka fiske från båt:

Bergmans fisk

Kultsjögården

Upplevelser i Vilhelmina kommun

Karta