Med miljön i tanken

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.

Med miljön i tanken

Koncernen Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2030.

Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan. Dels för att kunna erbjuda våra kunder hållbara person- och godstransporter, dels för att ta vårt ansvar för att nå de nationella miljömålen. I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon vara fossilfria pågår en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO.

Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i större skala tanka våra järnvägsfordon med biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, tidigare mestadels på fossil diesel.

Etableringen av tankstationer för HVO innebär en successiv reducering av koncernens nuvarande dieselanvändning som tidigare uppgått till cirka 500 m3/år. Genom en fullständig omställning till HVO minskar CO2-utsläppen med 1 430 000 kg.

 

Otto Nilsson

Vd
Phone:
070-640 27 99
Profile picture for user otto.nilsson@inlandsbanan.se
Fakta om HVO
HVO100 är helt förnybar
90% växthusgasreduktion
Passar i alla dieselmotorer
Minskade avgasemissioner, mindre kallstartrök
Fri från svavel och aromater
Vinterkvalitet -34°C
Ej giftigt för vattenlevande organismer

Differentierade trafikavgifter

För att driva på och gynna järnvägsföretag som arbetar mot de nationella miljömålen har vi som infrastrukturförvaltare infört rabatter på trafikavgiften för de som trafikerar Inlandsbanan. Rabattsystemet bygger på att operatören gör en självdeklaration på hur stor andel av trafiken som utförts med ett förnybart drivmedel.

Andel fossilfritt drivmedel [%] Reduktion av trafikavgiften [%]
80–100                                            50
50–80                                              25
 <50                                                  0

 

Satsar ändå på eldrift

Inlandsbanan verkar för en hållbar utveckling av Sveriges inland och för lägre miljöbelastning och avgörande för det är att erbjuda konkurrenskraftiga och klimatsmarta transporter. Våra godskunder kommer att kräva att kunna transportera helt koldioxidfritt i framtiden och våra passagerare vill kunna resa utan klimatavtryck.

Vätgas är en därför en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs som elektrolys med överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp, bara vattenånga.  Målet är att skapa en prioriterad helt grön godskorridor utan koldioxidutsläpp för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter är också en förutsättning för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland och stärka inlandets attraktionskraft.