Bekämpa klimatförändringarna | Inlandsbanan.se

Bekämpa klimatförändringarna

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning och inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete.

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning och inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla  tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete. Vi verkar för att skydda miljön och arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan där huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen och på sikt ha en klimatneutral verksamhet. Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar med ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen.

Med miljön i tanken

I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon ska vara fossilbränslefria år 2020 har en uppbyggnad av tankstationer för HVO genomförts. Under 2020 har tankstationer i Mora och Arvidsjaur etablerats och tillsammans med tidigare tankstation i Östersund täcker nu dessa anläggningar koncernens behov av fossilfritt drivmedel. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90%.

Trots en etablerad infrastruktur längs Inlandsbanan så nåddes inte koncernmålet fullt ut. Av koncernens totala mängd förbrukat bränsle under 2020 var ca 68% HVO. Största orsaken till att målet inte uppfylldes var att Inalandståg har haft körningar på Trafikverkets banor där infrastruktur för HVO saknas.

Vätgas i inlandet

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar. Vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs som elektrolys med överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp, bara vattenånga.

Inlandsbanan AB inledde under året därför en förstudie tillsammans med Statkraft för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer vår ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs även för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Uppdraget från våra ägare är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och konkurrenseffektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här kan koldioxidfria tågtransporter vara avgörande för inlandets attraktionskraft.

Projektets huvudmål

  • Utvärdera möjligheten att etablera en grön konkurrenskraftig vätgasproduktionsanläggning på 1–3 platser längs Inlandsbanan.
  • Utvärdera möjligheten att bygga upp en enkel, robust och priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas med användandet av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor som stomdistributionsnät.
  • Utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok.
  • Utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn/ kraftaggregat för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras och/eller står uppställda på en ej elektrifierad järnväg.

Förstudien kommer att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet, innan projekteringen och genomförande fas, för de två delprojekten.