Från hygge till värmekraftverk | Inlandsbanan

Från hygge till värmekraftverk

Outnyttjade skogsresurser

Grot och skogsbränsle är förnybar energi och det finns outnyttjad potential i stora delar av sverige.

Längs Inlandsbanans sträckning finns en tredjedel av Sveriges produktiva skogsmark
(6,9 milj. ha) och en fjärdedel av det växande virkesförrådet. Detta inom fem mils radie från banan.

Omräknat till möjlig skogsbränsleuttag blir resultatet ca 6 TWh årligen och den lokala årliga förbrukningen
av biobränsle längs Inlandsbanan är i dag ca 1.8 TWh.

Således finns ett överskott på skogsbränsle motsvarande ca 4 TWh för transport till andra delar av landet.
Denna volym skulle kräva ca 2000 tåg leveranser.

* Källa Skogsforsk rapport ”Inlandsbanans potential för Sveriges skogsbränsleförsörjning”

Terminaler

En handelsplats för skogsråvara

Längs Inlandsbanan finns stora outnyttjade skogsresurser som skulle tillgängliggöras bättre om mer kostnadseffektiva transportmöjligheter fanns.

Vår målsättning är att det ska finnas lastnings- och lossningsmöjligheter var tionde mil längs Inlandsbanan. Målet är att terminalerna ska vara öppna för samtliga aktörer, ha tillgång till oberoende mätning, stora lagringsytor samt delvis hårdgjorda ytor för hantering av skogsbränslen. Etableringen av terminaler ska realiseras genom att utveckla och använda befintliga anläggningar eller genom att öppna helt nya med hjälp av olika samarbetspartners.

För att se var det finns terminaler idag så besök vår interakativa Spårkarta.

Transportera på järnväg

Inlandståg erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg. Vi utgår alltid från dig som kund och dina behov.

Vårt arbetssätt gör att vi kan vara flexibla och hålla korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet. Det är lätt att jobba med oss helt enkelt. Vi skapar också möjligheter för flera transportsätt och kan därför ge dig kostnadseffektiva lösningar för hela eller delar av din transportväg. Att välja järnväg är både ett smidigt och miljövänligt alternativ.

Dragkraft för Sveriges Inland

Varje dag ser vi möjligheterna och utvecklingspotentialen i Norra Sveriges inland.

Inlandsbanan går parallellt med stambanan och behövs för att skapa ett robust transportsystem från och till norra Sverige. Banans läge genom Sveriges mest råvarutäta område gör att vi i vår dagliga verksamhet tydligt ser nyttan och möjligheterna med hållbara transporter och bra kommunikationer. Vi ser vad en utveckling och en satsning på infrastrukturen i Norrlands inland skulle göra för kommunal och regional utveckling och vi vill ta vara på dessa möjligheter.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen:
Norrland förtjänar en stark infrastruktur!

Tipsa en vän om Inlandsbanan!

Share on FacebookShare on TwitterShare via email