Från hygge till värmekraftverk

Outnyttjade skogsresurser

Grot och skogsbränsle är förnybar energi och det finns outnyttjad potential i stora delar av sverige.

Längs Inlandsbanans sträckning finns en tredjedel av Sveriges produktiva skogsmark
(6,9 milj. ha) och en fjärdedel av det växande virkesförrådet. Detta inom fem mils radie från banan.

Omräknat till möjlig skogsbränsleuttag blir resultatet ca 6 TWh årligen och den lokala årliga förbrukningen
av biobränsle längs Inlandsbanan är i dag ca 1.8 TWh.

Således finns ett överskott på skogsbränsle motsvarande ca 4 TWh för transport till andra delar av landet.
Denna volym skulle kräva ca 2000 tåg leveranser.

* Källa Skogsforsk rapport ”Inlandsbanans potential för Sveriges skogsbränsleförsörjning”

Terminaler

En handelsplats för skogsråvara

Längs Inlandsbanan finns stora outnyttjade skogsresurser som skulle tillgängliggöras bättre om mer kostnadseffektiva transportmöjligheter fanns. Detta har ytterligare aktualiserats i samband med de stormar som har varit det senaste åren där ca tre miljoner kubikmeter virke behöver röjas och transporteras bort.

Vår målsättning är att det ska finnas lastnings- och lossningsmöjligheter var tionde mil längs Inlandsbanan. Målet är att terminalerna ska vara öppna för samtliga aktörer, ha tillgång till oberoende mätning, stora lagringsytor samt delvis hårdgjorda ytor för hantering av skogsbränslen. Etableringen av terminaler ska realiseras genom att utveckla och använda befintliga anläggningar eller genom att öppna helt nya med hjälp av olika samarbetspartners.

För att se var det finns terminaler idag så besök vår interakativa Spårkarta.

Transportera på järnväg

Inlandståg erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg. Vi utgår alltid från dig som kund och dina behov.

Vårt arbetssätt gör att vi kan vara flexibla och hålla korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet. Det är lätt att jobba med oss helt enkelt. Vi skapar också möjligheter för flera transportsätt och kan därför ge dig kostnadseffektiva lösningar för hela eller delar av din transportväg. Att välja järnväg är både ett smidigt och miljövänligt alternativ.

Starka stormar gav ökad efterfrågan

I samband med stormarna som drabbade landet i slutet av 2013 som fälldes stora mängder stormvirke runt om i bland annat Jämtlands län.

Förfrågningarna på transporter och undanröjning ökade och med det kom också efterfrågan på nya terminaler med möjlighet att lasta ut även mindre volymer eftersom att det fällda stormvirket fanns lite här och var i landets skogar.
Inlandståg fick en förfrågan om att köra stormvirke från området kring Svenstavik ner till Mora. Tillsammans med kunden kom vi överens om att nyttja den nya terminalen i Brånan, där Reaxcer har ett kontor och verksamhet.

I slutet av januari 2014 rullade det första tåget bestående av 24 timmervagnar från Brånan till Mora, där det lossades och sedan gick upp för lastning igen. Tåg nummer två lastades även det i Brånan och gick ner till Blyberg, i Älvdalens kommun.

Efter dessa två tåg hade körts tyckte Kunden att transporterna fungerade utmärkt och därefter kördes ett par tåg per vecka under våren 2014, vilket blev totalt 37 tåg under perioden februari till juni.
Trafiken fortsätter även under hösten 2014. Under våren har det även gått några tåg där lastningen skett från två platser, dels på Brånans terminal men också direkt från timmerbil till vagn i Röjan.

 

Kunden tyckte efter de två första tågen att transporterna
fungerade utmärkt och trafiken fortsatte gå under våren
och hösten 2014.Utan terminalen i Brånan hade det varit
svårare att ta hand om och transportera bort det fällda
stormvirket.  Det här är ett tydligt och konkret exempel
på vilken nytta som terminalerna längs Inlandsbanan
gör för såväl skogsägare som skogsindustrin.

Dragkraft för Sveriges Inland

Varje dag ser vi möjligheterna och utvecklingspotentialen i Norra Sveriges inland.

Inlandsbanan går parallellt med stambanan och behövs för att skapa ett robust transportsystem från och till norra Sverige. Banans läge genom Sveriges mest råvarutäta område gör att vi i vår dagliga verksamhet tydligt ser nyttan och möjligheterna med hållbara transporter och bra kommunikationer. Vi ser vad en utveckling och en satsning på infrastrukturen i Norrlands inland skulle göra för kommunal och regional utvecklingen och vi vill ta vara på dessa möjligheter.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen:
Norrland förtjänar en stark infrastruktur.

Tipsa en vän om Inlandsbanan!

Share on FacebookShare on TwitterShare via email