Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer.

Våra medarbetare är organisationens viktigaste resurser och för koncernen Inlandsbanan AB är säkra anställningar, marknadsmässiga löner och möjligheten till att ständigt kompetensutvecklas en självklarhet. Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer. Både genom marknadsföring via vår hemsida men även genom att uppmuntra våra avtalspartners att erbjuda våra resenärer lokalt producerade produkter och livsmedel.

Digital personalplanering

Koncernen Inlandsbanan arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats och en viktig aspekt är medarbetarnas balans mellan arbete och fritid. För att på ett enkelt och tillgängligt sätt kunna få en översikt av personalplaneringen har delar av koncernens verksamhet helt eller delvis implementerat Planday, ett digitalt system som både finns att ladda ner till mobil och dator. I Planday kan alla se hur alla jobbar, vilka arbetsuppgifter man har samt ansöka om ledighet. Det går också att se eventuella lediga pass om man vill jobba mer och för de som är timanställda går det att lägga in när man är tillgänglig.

Planday skapar både kontroll och frihet ur ett medarbetarperspektiv samtidigt som det effektiviserar arbetsplaneringen för våra personalplanerare.

Digitalt kompletterande intyg

Utöver det obligatoriska lokförarbeviset som utfärdas av Transportstyrelsen ska även alla lokförare ha ett kompletterande intyg. Detta intyg som järnvägsföretaget utfärdar är ett levande dokument som ändras så fort lokföraren får en utbildning eller när det sker någon annan förändring. Intyget ska uppvisas av lokföraren på anmodan och ska alltid följa med lokföraren när denne är i tjänst. Fram till hösten 2020 utfärdades intyget i pappersformat men Inlandståg AB har under senare delen av året digitaliserat dessa handlingar. Detta gör att lokförarna alltid har med sig det korrekta kompletterande intyget via sin mobil.

Genom konverteringen från analoga- till digitaliserade handlingar sparar vi både på papper och skapar en kvalitetssäkrad hantering av de kompletterande intygen.

Årets julgåva

I enlighet med det globala hållbarhetsmålet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt koncernen Inlandsbanans affärsmål, om att vi senast år 2020 bidrar till landsbygdsutveckling genom ökad trafik på banan, överlämnade vi för året en julgåva till Stiftelsen Storumans väl. Motiveringen bakom fann vi i stiftelsens ändamål om att stimulera utvecklingen inom samhälls- och näringslivet i Storuman och dess närområde till gagn för områdets innevånare. Utmärkande för stiftelsens verksamhet är således att främja och uppmuntra insatser som görs i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Detta samspelar även med vår egen vision ”att vara en dragkraft som utvecklar inlandet”. Gemensamt för såväl stiftelsen som inom vår koncern är att vi jobbar för att utveckla inlandet och all uppmuntran för utveckling är av betydelse.

Attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för att koncernen Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att möta omvärldens krav. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har rätt attityd och inställning. Vi ska skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö. En trygg och säker arbetsmiljö är också en hållbar arbetsplats vilket på sikt skapar både ekonomisk vinning samt friska och nöjda medarbetare.

Koncernen fick in 18 avvikelser gällande arbetsmiljö, dessa var främst risker och tillbud samt några mindre brister som avhjälptes omgående. Tidigare har vi sammanställt årets sjukfrånvaro men nytt för i år är ett ändrat perspektiv där vi i stället kommunicerar frisknärvaro. Innebörden är detsamma men då vi arbetar aktivt för att vara en hälsosam arbetsplats har vi valt att skifta fokus.

Ett steg i vårt hälsoarbete är en årlig rörelseutmaning där alla medarbetare uppmanas att ta ut sin friskvårdtimme. År 2020 var utmaningen röRÄLSeloppet där koncernens medarbetare, likt Gustav Vasa som skidade från Mora till Sälen år 1521 utmanades att, 499 år senare, att ta sig till fots från Mora till Gällivare. Medarbetarna tävlade i tre olika lag och respektive lag skulle gemensamt ta sig till fots, genom att gå eller springa, från Mora till Gällivare - en sträcka på totalt 1050 km, Inlandsbanans sträckning.

Intresset var högt och snabbt hade första laget kommit i mål, då beslöts att medarbetarna även skulle vända och traska tillbaka till Mora. Vinnande lag tog sig 2498 km – en sträcka som lite grovt motsvarar Östersund- Milano, och fick ett diplom och blåbärssoppa i pris. Rörälseloppet var vår tredje utmaning kopplat till rörälse och förutom att främja hälsan visade sig utmaningen vara ett bra sätt att vidmakthålla de sociala kontakterna i pandemitider, då många av medarbetarna arbetar hemifråner.

- Rörelseutmaningen motiverade verkligen mig att ta mig ut och samla så många kilometer som möjligt till mitt lag. Säger Joakim Löwing, Affärsutvecklare, Destination Inlandsbanan AB

Kompetensförsörjningsstrategi
Under 2020 togs en kompetensförsörjningsstrategi fram med syfte att precisera utvalda aktiviteter som ingår i anställningen, utifrån kompetensförsörjning, från det att anställningen påbörjas till dess att anställningen avslutas. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från att attrahera, behålla, utveckla och avsluta i en ständigt pågående process. För koncernen blir en strategi en naturlig del av hållbarhetsarbetet då strategin innefattar aktiviteter som ska leda till ökad kompetens och utveckling för de som arbetar hos oss idag, samt aktiviteter för att kunna attrahera nya medarbetare till oss.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ingår bland annat kompetensutveckling för alla medarbetare men också interna aktiviteter för förbättrade arbetsförhållanden. Strategin fungerar som ett verktyg för att underlätta för chefer med personalansvar att prioritera aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. 

Organisationsutveckling
Trots pandemins framfart har det inom koncernen Inlandsbanan, främst ur bemanningssynpunkt, varit ett starkt år. Under början av 2020 var det några av våra medarbetare som valde att ta sig an nya utmaningar, resultatet av detta blev en ny organisation inom Inlandståg AB vilket skapade nya tjänster inom både administrationen och verkstad. Vi rekryterade under hösten vd till respektive dotterbolag och ny säkerhetsansvarig till Inlandståg AB. Hos Inlandsbanan AB började en ny säkerhetsansvarig under i december 2020.

Sommaren 2020 ställdes trafiken på grund av pandemin, detta i sin tur resulterade i att alla tillfälligt anställda tågvärdar och lokförare blev entledigade från sina tilltänkta säsongsarbeten och två tillsvidareanställda lokförare fick avsluta sin anställning. Efter semesterperioden startade tågklarerarutbildningen i Ängelholm. Inlandsbanan AB som redan under våren startat rekrytering av nya medarbetare till tågklarerarteamet stod för fyra av dessa utbildningsplatser och idag, nästan ett år senare står vi med snart fyra nyutbildade tågklarerare. Samtliga vakanser som uppstått inom koncernen under 2020 har genererat ett stort antal ansökningar vilket är något som vi verkligen är nöjda över.

Vi strävar efter att ha jämställd medarbetarstab genom tydliga kravprofiler för respektive befattning. Vid utgången av 2020 var 27 % av koncernens medarbetare kvinnor vilket är ökning från föregående år då 24 % av medarbetarna var kvinnor. Av chefsbefattningarna inom koncernen var 27 % kvinnor.

Kompetensförsörjningsstrategin framhåller att personalomsättning ses som något bra, och ur hållbarhetssynpunkt värnar vi om de som arbetar hos oss idag. Samtidigt som vi är positiva till förändringarna och utvecklingen vi gjort under 2020. Att behålla och rekrytera är en viktig del av hållbarhetsarbetet och i rekryteringarna som vi gjort under året har vi vunnit nya kunskaper, nya medarbetare och nya möjligheter till utveckling.

Nöjda medarbetare och bra ledarskap
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för koncernens varumärken. Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Inlandsbanan genomför årligen medarbetarundersökning (NMI) för att undersöka hur medarbetarna mår och vilken upplevelse de har gällande sin arbetssituation. Ett närvarande, coachande och tydligt ledarskap med ledare som uppmuntrar till samarbeten och skapar förutsättningar för prestation leder till engagerade medarbetare. I medarbetarundersökningen får vi resultat på ledarskapsindex som anger hur medarbetarna upplever ledarskapet.