Om projektet

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid.

Projekt Inlandslänken syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Det har vuxit fram genom Inlandsbanan AB:s uppdrag att förvalta och utveckla infrastrukturen.

Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften. Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter, framför allt skogsnäringen som ofta inleds på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta transporter på järnväg.

Motivet till en upprustning av banan är i huvudsak att skapa bättre förutsättningar för godstrafik. Men det ger positiva effekter på så mycket mer, både lokalt och regionalt för inlandet, nationellt och internationellt. Inte minst så är satsningar på järnväg en framgångsfaktor - med hållbara transporter på järnväg minskar miljöpåverkan.

En upprustning av Inlandsbanan ...

skapar ökad kapacitet för järnväg i Norrland och bidrar till ett mer robust transportsystem genom ökad redundans samt omledningskapacitet.

leder till att naturtillgångar längs banan kan realiseras och bli ekonomiskt intressanta för utvinning.

ger ökade möjligheter för modern persontrafik/kollektivtrafik som gynnar besöksnäring och invånare.

möjliggör smidiga och snabba transporter från basnäringarna som förädlas och sedan ska vidare ut i landet och världen.

skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad tillväxt såväl under byggtiden som efter upprustningen.

Information about the project in English

Kontakt

Vill du veta mer om projekt Inlandslänken och hur det kan bidra till Sveriges utveckling?

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, 070- 241 53 16, peter.ekholm(AT)inlandsbanan.se

Mats Portinson, infrastrukturchef/vice vd/projektägare Inlandsbanan AB, 070- 324 50 11, mats.portinson(AT)inlandsbanan.se

Roger Töyrä, projektchef Inlandslänken, 070-608 53 78, roger.toyra(AT)inlandslanken.se

ULRICA DAHLQVIST, kommunikatör Inlandsbanan AB/Inlandslänken, 070-670 09 21, ulrica.dahlqvist(AT)inlandsbanan.se 

Bakgrund till projektet

Inlandsbanan sträcker sig mellan Mora och Gällivare, den förvaltas av Inlandsbanan AB som ägs av 19 kommuner.

För att Inlandsbanan ska vara en integrerad del av det svenska järnvägssystemet och en dragkraft för inlandet måste utvecklingen av infrastruktur och erbjudna tjänster gå i takt med marknadens behov.

Banan har i dag en väl underhållen infrastruktur utifrån de förutsättningar som givits, men lider trots detta även av underhållsskulder genom otillräckliga anslag under lång tid. Bärigheten på banan, som begränsar kapaciteten för godstrafik, uppgår idag till 22. 5 ton största tillåtna axellast (stax) på 75 procent av banan. De övriga delarna har endast 20 tons stax vilket begränsar kapaciteten.

En upprustning av banan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Det finns sedan flera år tillbaka ambitioner från ägarna att utveckla infrastrukturen Inlandsbanan. Ett mångårigt arbete mot visionen att vara en drivkraft för inlandet har lagt grunden som projekt Inlandslänken bygger på.  

Karta av Inlandsbanans sträckning